Skip to main content

Pojedinacni akti


Naslov Prilog Napisano
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti i disciplinskom postupku za državne službenike i namještenike u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo
 1. Pravilnik_preuzmi (315.57 KB)
28.08.2023
Plan nabavki Ministarstva zdravstva za 2023. godinu
 1. Preuzmi (231.28 KB)
06.07.2023
Pravilnik o javnim nabavkama Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo
 1. Pravilnik - preuzmi (787.93 KB)
06.07.2023
Pravilnik o etičkom kodeksu poslovnog ponašanja državnih službenika i namještenika u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo
 1. Pravilnik_preuzmi (305.74 KB)
30.06.2023
Plan integriteta Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo
 1. Plan integriteta (2.89 MB)
20.02.2023
Rješenje o imenovanju menadžera integriteta
 1. Rješenje - preuzmi (68.86 KB)
07.11.2022
Rješenje o imenovanju ovlaštenog lica za prijem i postupanje po prijavama korupcije
 1. Rješenje - preuzmi (79.43 KB)
07.11.2022
Izmjene i dopune plana nabavki MZ KS za 2022. godinu - oktobar 2022
 1. Preuzmi (125.93 KB)
24.10.2022
Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo
 1. Preuzmi (721.28 KB)
06.04.2022
Plan nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2022. godinu
 1. Plan nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2022. godinu - preuzmi (320.48 KB)
31.03.2022
PRAVILA POSTUPANJA za uspostavu područja kontroliranog rizika od zaraze COVID 19 – ‘’COVID SAFE ZONE’’
 1. Pravila postupanja (138.75 KB)
31.01.2022
Pravilnik o standardima za uvođenje i realizaciju javno dostupne rane defibrilacije na području Kantona Sarajevo
 1. Pravilnik (139.71 KB)
31.01.2022
Izmjene Plana nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2021. godinu - decembar 2021.
 1. Preuzmi (188.84 KB)
24.12.2021
Izmjene plana nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2021. godinu
 1. Ostalo (187.8 KB)
03.12.2021
Izmjene Plana nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2021. godinu
 1. Ostalo (124.83 KB)
29.10.2021
Ugovor o pružanju usluga proljetne faze obavezene preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za 2021. godinu
 1. Ugovor - preuzmi (188.07 KB)
06.05.2021
Okvirni sporazum o pružanju usluga operativne (proljetnje i jesenje) faze obavezene preventivne sistematske deratizaeije na području Kantona Sarajevo za period 2020.-2022. godine
 1. Okvirni sporazum - preuzmi (197.26 KB)
06.05.2021
Izmjene i dopune Plana nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2021. godinu
 1. Preuzmi (143.4 KB)
06.04.2021
Izmjene i dopune Plana nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2021. godinu 29.03.2021
Plan nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2021. godinu
 1. Ostalo (139 KB)
17.03.2021