Skip to main content

Sektor za pravne poslove

(Djelokrug Sektora za pravne poslove)

(1) Sektor za pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na: izradu prednacrta, nacrta i prijedloga provedbenih propisa i općih akata (uredbe, pravilnici, odluke, uputstva) iz oblasti zdravstva, provođenje procedure za izbor i imenovanje organa upravljanja i nadzora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač/suosnivač Kanton Sarajevo, davanje saglasnosti na imenovanje direktora javnih zdravstvstvenih ustanova, upravno rješavanje - vođenje upravnog postupka i rješavanje u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku, pripremu materijala za Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo, organizovanje polaganja stručnih ispita zdravstvenih radnika srednje stručne spreme i izdavanje uvjerenja za samostalan rad istih, pripremanje odgovora na pitanja i inicijative zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti sektora, davanje stručnih mišljenja, pripremanje analiza, izvještaja i informacija iz oblasti zdravstva, pripremanje osnivačkih akata javnih zdravstvenih ustanova i davanje mišljenja na statute javnih zdravstvenih ustanova, te upućivanje istih Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno razmatranje, davanje stručnih mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi, pripremanje prečišćenih tekstova provedbenih propisa i općih akata iz nadležnosti Ministarstva, vođenje evidencija privatnih zdravstvenih ustanova, privatnih ordinacija, laboratorija, apoteka, zdravstvene njege bolesnika u kući, specijaliziranih trgovina za promet medicinskih sredstava na malopripremanje odgovora na pitanja i inicijative zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti sektora, pripremanje programa rada i izvještaja o radu sektora, vrši procjenu uticaja propisa iz nadležnosti sektora i Ministarstva, učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na propise iz nadležnosti sektora, kao i u edukaciji, te vrši i druge stručne poslove koji se odnose na nadležnosti Ministarstva u ovoj oblasti.

(2) U okviru Sektora za pravne poslove su utvrđene unutrašnje organizacione jedinice – odjeljenja i to:

a) Odjeljenje za pravne poslove kao unutrašnja organizaciona jedinica vrši poslove koji se odnose na: izradu prednacrta, nacrta i prijedloga provedbenih propisa i općih akata (uredbe, pravilnici, odluke, uputstva) iz oblasti koje su u nadležnosti Ministarstva, pripremanje odgovora na pitanja i inicijative zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti odjeljenja, provođenje procedure za izbor i imenovanje organa upravljanja i nadzora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo i davanje saglasnosti na imenovanje direktora istih, upravno rješavanje - vođenje upravnog postupka i rješavanje u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku, pripremanje osnivačkih akata javnih zdravstvenih ustanova i davanje mišljenja na statute javnih zdravstvenih ustanova, te upućivanje istih Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno razmatranje, priprema program rada i izvještaja o radu odjeljenja, davanje stručnih mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi, pripremanje prečišćenih tekstova  provedbenih propisa i općih akata iz nadležnosti Ministarstva, vrši procjenu uticaja propisa iz nadležnosti odjeljenja i sektora, učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na propise iz nadležnosti  odjeljenja, vršenje i drugih stručnih poslova koji se odnose na nadležnost Ministarstva u ovoj oblasti.

b) Odjeljenje za poslove evidencija u oblasti zdravstva kao unutrašnja organizaciona jedinica vrši poslove koji se odnose na: izradu i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na uređivanje i redakciju biltena, publikacija, brošura i drugih informativnih materijala i stručne literature iz djelokruga rada Ministarstva i poslova u vezi njihovog izdavanja, stručne obrade sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu, obradu i implementaciju podzakonskih akata i pojedinačnih akata iz nadležnosti Ministarstva, pripremanje materijala za Vladu, izrade analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih  podataka,  pripremanje odgovora na pitanja i inicijative zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti odjeljenja, prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrola, mjerenje, osmatranje i obrada podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavljanje odgovarajućih dokumentacionih materijala vođenje evidencija privatnih zdravstvenih ustanova, privatnih ordinacija, laboratorija, apoteka, zdravstvene njege bolesnika u kući, specijaliziranih trgovina za promet medicinskih sredstava na malo, priprema program rada i izvještaja o radu odjeljenja, vrši procjenu uticaja propisa iz nadležnosti odjeljenja i sektora, učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na propise iz nadležnosti odjeljenja, vršenje i drugih stručnih poslova koji se odnose na nadležnost Ministarstva u ovoj oblasti.