Skip to main content

Sektor za finansijsko-ekonomske poslove

(Djelokrug Sektora za finansijsko-ekonomske poslove)

(1) Sektor za finansijsko-ekonomske poslove obavlja poslove koji se odnose na: Program javnih investicija Kantona Sarajevo u koordinaciji sa javnim zdravstvenim ustanovama i Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevoizradu prednacrta, nacrta i prijedloga provedbenih propisa i općih akata (uredbe, pravilnici, odluke, uputstva) iz oblasti zdravstva, pripremanje odgovora na pitanja i inicijative zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti sektora, izradu budžeta i dokumenta okvirnog budžeta Ministarstva zdravstva, učešće u izradi izjave o fiskalnoj odgovornosti, priprema izjave o fiskalnoj procjeni primjene propisa na realizaciju budžetskih sredstava, finansijske poslove vezane za trezorsko poslovanje, kontrolu finansijskih transakcija u skladu sa odobrenim budžetom, odlukama, internim aktima i drugim propisima, davanje stručnih mišljenja, pripremanje analiza, izvještaja i informacija iz oblasti zdravstva, izrada periodičnih i godišnjih izvještaja o izvršavanju budžeta, pripremanje materijala i upućivanje istih Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno razmatranje, pripremanje  izvještaja, stručnih mišljenja i drugih materijala vezanih za finansijsko poslovanje javnih zdravstvenih ustanova i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, pripremanje programa rada i izvještaja o radu sektora, procjenu uticaja propisa iz nadležnosti sektora i Ministarstva, učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na propise iz nadležnosti  sektora, kao i u edukaciji iz oblasti  finansija, računovodstva, poreza i doprinosa, planiranja i izrade budžeta,  te vrši i druge stručne poslove koji se odnose na nadležnosti Ministarstva u ovoj oblasti.

(2) U okviru Sektora za finansijsko-ekonomske poslove su utvrđene unutrašnje organizacione jedinice – odjeljenja i to:

a) Odjeljenje za finansijsko-ekonomske poslove obrazovano je za vršenje poslova koji se odnose na: realizaciju budžetskih sredstava u skladu sa utvrđenim namjenama, visinom odobrenih sredstava i zakonskim propisima, vršenje nadzora nad realizacijom budžeta Ministarstva, kontrolu finansijskih transakcija u skladu sa odobrenim budžetom, odlukama, internim aktima i drugim propisima, kontrolu izmirenja obaveza iz budžeta po ekonomskim kodovima, finansijske poslove vezane za trezorsko poslovanje, usaglašavanje knjigovodstvenog stanja glavne knjige trezora sa evidencijom i pomoćnim knjigama  Ministarstva, praćenje uplate prihoda uplaćenih od strane fizičkih i pravnih lica, podnošenje Poreznoj upravi izvještaja o uplaćenim naknadama, praćenje  stanja duga u javnim zdravstvenim ustanova, implementaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava obezbijeđenih putem kreditnog zaduženja, učešće u pripremi izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata na budžet, izradu periodičnih izvještaja i popunjavanje propisanih obrazaca, popis državne pomoći dodijeljene iz budžeta Ministarstva, pripremanje odgovora na pitanja i inicijative zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti odjeljenja, pripremu izvještaja, stručnih mišljenja i drugih materijala vezanih za finansijsko poslovanje  javnih zdravstvenih ustanova i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, pripremu programa rada i izvještaja o radu odjeljenja, učešće u izradi propisa, ugovora, odluka i drugih akata, izrada  analiza, informacija i izvještaja iz nadležnosti odjeljenja, procjenu uticaja propisa iz nadležnosti odjeljenja i sektora, učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja, koje se odnosi na propise iz nadležnosti odjeljenja, kao i edukaciju iz oblasti finansija, računovodstva, poreza i doprinosa, planiranja i izrade budžeta, vršenje i drugih stručnih poslova koji se odnose na nadležnost Ministarstva u ovoj oblasti.

b) Odjeljenje za planiranje i analizu budžeta kao unutrašnja organizaciona jedinica vrši poslove koji se odnose na: izradu prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i dokumenta okvirnog budžeta Ministarstva, izradu operativnih finansijskih planova Ministarstva, program javnih investicija Kantona Sarajevo u koordinaciji sa javnim zdravstvenim ustanovama i Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, izradu prijedloga rebalansa budžeta Kantona Sarajevo sa razdjela Ministarstva, kao i prijedloga preraspodjela u okviru razdjela Ministarstva, izradu programa utroška sredstava sa pozicije Ministarstva, izradu prednacrta, nacrta i prijedloga provedbenih propisa i općih akata (uredbe, pravilnici, odluke, uputstva) iz nadležnosti odjeljenja, pripremu odgovora na pitanja i inicijative zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti odjeljenja, priprema program rada i izvještaja o radu odjeljenja, učestvuje u izradi propisa, ugovora, odluka i drugih akata, izrada  analiza, informacija i izvještaja iz nadležnosti odjeljenja, vrši procjenu uticaja propisa iz nadležnosti odjeljenja i sektora, učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja,  koje se odnosi na propise iz nadležnosti odjeljenja, kao i edukaciju iz oblasti finansija, računovodstva, poreza i doprinosa, planiranja i izrade budžeta, vršenje i drugih stručnih poslova koji se odnose na nadležnost Ministarstva u ovoj oblasti.