Skip to main content

Unutrašnja organizacija Ministarstva

(1) Poslovi iz djelokruga Ministarstva vrše se u okviru slijedećih osnovnih organizacijskih jedinica:

a) Sektor za zdravstvenu zaštitu,

b) Sektor za pravne poslove,

c) Sektor za finansijsko-ekonomske poslove

d) Sektor za javne nabavke, preventivne programe i projekte.

(2) U okviru Sektora za zdravstvenu zaštitu utvrđuju se unutrašnje organizacione jedinice - odjeljenja i to:

a) Odjeljenje za zdravstvenu zaštitu,

b) Odjeljenje za farmaciju.

(3) U okviru  Sektora za pravne poslove utvrđuju se unutrašnje organizacione jedinice - odjeljenja i to:

a) Odjeljenje za pravne poslove,

b) Odjeljenje za poslove evidencija u oblasti zdravstva.

(4) U okviru  Sektora za finansijsko-ekonomske poslove utvrđuju se unutrašnje organizacione jedinice - odjeljenja i to:

a) Odjeljenje za finansijsko-ekonomske poslove,

b) Odjeljenje za planiranje i analizu Budžeta.

(5) Sektor za javne nabavke, preventivne programe i projekte se organizuje bez unutrašnjih organizacionih jedinice - odjeljenja.

(6) Izvan organizacionih jedinica, obavljaju se poslovi sekretara Ministarstva, višeg referenta - tehničkog sekretara i VKV ili KV vozača u Ministarstvu.