Skip to main content

Nadležnosti

Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo, („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 2/12-Prečišćeni tekst, 41/12, 8/15)

Član 1.
(Osnivanje kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija)

Ovim Zakonom osnivaju se organi uprave i upravne organizacije Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton), utvrđuje njihov djelokrug i uređuju druga pitanja od značaja za njihovo organizovanje i funkcionisanje.

Član 2.
(Organi koji vrše poslove uprave)

Poslove uprave, stručne i s njima povezane upravne poslove iz okvira nadležnosti Kantona vrše kantonalna ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije, utvrđene ovim Zakonom.

Član 6.
(Kantonalna ministarstva)

Kantonalna ministarstva su:

a) Ministarstvo pravde i uprave,

b) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja  i zaštite okoliša,

c) Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukturu,

d) Ministarstvo saobraćaja,

e) Ministarstvo unutrašnjih poslova,

f) Ministarstvo privrede,

g) Ministarstvo finansija,

h) Ministarstvo zdravstva,

i) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade,

j) Ministarstvo kulture i sporta,

k) Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i

l) Ministarstvo za boračka pitanja.

Član 14.
(Ministarstvo zdravstva)

Ministarstvo zdravstva vrši upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti zdravstva.

Nadležnosti Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo bliže su utvrđene sljedećim zakonima:

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti  („Službene novine FBiH“ br. 46/1075/13)
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju  („Službene novine FBiH“ br.  30/977/0270/0848/11)
 • Zakon o liječnistvu („Službene novine FBiH“, broj  56/13)
 • Zakon o lijekovima („Službene novine FBiH“ broj 109/12)
 • Zakon o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine FBiH“ broj 40/10)
 • Zakon o stomatološkoj djelatnosti („Službene novine FBiH“ broj  37/12)
 • Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“ broj  29/05)
 • Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata“'Službene novine FBiH“, broj 40/10
 • Zakon o sestrinstvu i primaljstvu („Službene novine FBiH“, broj 43/13)

Društvena briga za zdravlja na nivou kantona, definisana članom 13. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ , br. 46/10 i 75/13) obuhvata mjere za osiguranje i provođenje zdravstvene zaštite od interesa za građane na području kantona i to:

 1. donošenje zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti kantona;
 2. uređenje i vođenje zdravstvene politike i provođenje reforme iz oblasti zdravstva od interesa za područje kantona;
 3. praćenje zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvenih ustanova na području kantona, kao i staranje o provođenju utvrđenih prioriteta u zdravstvenoj zaštiti;
 4. donošenje strateškog plana zdravstvene zaštite za područje kantona;
 5. stvaranje uvjeta za pristupačnost i ujednačenost korištenja primarne i sekundarne zdravstvene zaštite na području kantona;
 6. uspostavljanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite;
 7. osiguravanje palijativne njege za neizlječivo bolesne, odnosno umiruće u saradnji sa ustanovama iz oblasti socijalne zaštite, karitativnim i drugim udruženjima i pojedincima;
 8. planiranje i ostvarivanje kantonalnog programa za očuvanje i zaštitu zdravlja od zagađene životne okoline što je prouzrokovano štetnim i opasnim materijama u zraku, vodi i zemljištu, odlaganjem otpadnih materija, opasnih hemikalija, izvorima jonizujućih i nejonizujućih zračenja, bukom i vibracijama na svojoj teritoriji, kao i vršenjem sistematskih ispitivanja životnih namirnica, predmeta opće upotrebe, mineralnih voda za piće, vode za piće i drugih voda koje služe za proizvodnju i preradu životnih namirnica i sanitarno-higijenske i rekreativne potrebe radi utvrđivanja njihove zdravstvene i higijenske ispravnosti i propisanog kvaliteta od interesa za kanton u skladu sa programom mjera koje donosi vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministra i kantonalnog ministra nadležnog za zaštitu okoliša;
 9. provođenje epidemiološke, zdravstveno-statističke, socijalno-medicinske i zdravstvenoekološke djelatnosti, te unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti na području kantona;
 10. provođenje mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti iz svoje nadležnosti u skladu sa propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;
 11. sprečavanje pojave ovisnosti i liječenje s ciljem suzbijanja težih posljedica po zdravlje ovisnika;
 12. ostvarivanje prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju, te praćenje provođenja, zaštitu i unapređenje tih prava;
 13. organizaciju i rad mrtvozorničke službe;
 14. saradnja sa humanitarnim i stručnim organizacijama, savezima, komorama i udruženjima na poslovima razvoja zdravstvene zaštite na svom području.

Kanton osigurava sredstva za vršenje osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač, a koji obuhvata investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova - prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u skladu sa planom i programom mjera zdravstvene zaštite za područje kantona koji utvrđuje vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministra.

Kanton može donijeti posebne programe zdravstvene zaštite za pojedine kategorije stanovništva, odnosno vrste bolesti koje su specifične za kanton, a za koje nije donijet poseban program zdravstvene zaštite na federalnom nivou u skladu sa svojim mogućnostima, te utvrditi cijene tih pojedinačnih usluga, odnosno programa.

Pored navedenog, u nadležnosti  Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je da:

 • daje saglasnost  na uvođenje metoda i postupaka alternativne medicine u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi; daje dozvolu zdravstvenim radnicima  za obavljanje metoda i postupaka alternativne medicine; te vrši nadzor nad obavljanjem metoda i postupaka alternativne medicine u zdravstvenim ustanovama, odnosno privatnoj praksi.
 • formira etički komitet  u čijoj nadležnosti je da: prati primjenu načela etike i medicinske deontologije zdravstvenih radnika u obavljanju zdravstvene djelatnosti za područje kantona; daje saglasnost za provođenje medicinskih i naučnih ispitivanja za kanton, koja se smatra prethodnim postupkom u okviru odobravanja tih ispitivanja od nadležnog organa; prati provođenje medicinskih i naučnih ispitivanja, kao i kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava na teritoriji kantona; prati upotrebu odobrenih novih zdravstvenih tehnologija na teritoriji kantona; daje mišljenja o spornim pitanjima koja su od značaja za provođenje medicinskih i naučnih ispitivanja u oblasti zdravstva; prati provođenje odluka i razmatra stručna pitanja u vezi sa primjenom mjera u zdravstvenim ustanovama na teritoriji kantona;  prati povrede prava pacijenata i sistemski radi na unapređenju stanja u ovoj oblasti u skladu sa propisima o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata; podnosi godišnji izvještaj federalnom ministru o svom radu, kao i o uočenim problemima, nedostacima i primjedbama u radu etičkog komiteta kantona, odnosno etičkih komiteta zdravstvenih ustanova,
 • utvrđuje prijedlog godišnjeg  plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija za kanton i usaglašava ga sa Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;
 • vodi prvostepeni upravni postupak koji se odnosi na ocjenu ispunjenosti uvjeta za rad zdravstvenih ustanova i  privatne prakse (ordinacija, apoteka i laboratorija, Specijalizovanih trgovina za promet medicinskim sredstvima na malo ), te u skladu s tim izdaje rješenja kojim im odobrava rad.
 • donosi rješenje prestanku rada zdravstvene ustanove u slučajevima propisanim zakonom, privremenoj obustavi rada privatne prakse, te prestanku obavljanja privatne prakse u skladu sa zakonom.
 • prati zakonitost obavljanja dopunskog rada na području kantona i poduzima mjere u skladu sa zakonom. Svake kalendarske godine, po prethodno pribavljenom mišljenju javnih zdravstvenih ustanova kao i zavoda za javno zdravstvo kantona, naredbom utvrđuje potrebu obavljanja dopunskog rada i određuje specijalnosti za koje se obavlja dopunski rad na području kantona.
 • u većim incidentnim situacijama kada nije proglašeno stanje prirodne i druge nesreće s ciljem upravljanja i koordiniranja rada zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika formira  krizni štab kantonalnog ministarstva
 • prati provođenje unutrašnjeg nadzora koji se provodi na osnovu općeg akta zdravstvene ustanove i godišnjeg plana i programa provedbe unutrašnjeg nadzora  koji zdravstvena ustanova  dostavlja Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, najkasnije do 31. decembra tekuće godine za sljedeću godinu.
 • propisuje početak, završetak i raspored radnog vremena zdravstvenih ustanova koje imaju status ugovorne zdravstvene ustanove, kao i privatnih zdravstvenih radnika koji imaju status ugovornih privatnih zdravstvenih radnika
 • prati rad kantonalne komore sa stanovišta provođenja zakona i utvrđene politike iz oblasti zdravstva, te predlažE odgovarajuće mjere za unapređenje njihovog rada.

 

Prema Zakonu  o zdravstvenom osiguranju  („Službene novine FBiH“, br. 30/97,   7/02,   70/08,  48/11)  u nadležnosti  Ministarstva zdravstva je da:

 • predlaže Vladi Kantona Sarajevo Obim prava osiguranih lica, u skladu a utvrđenom medicinskom indukcijom, na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjestke, kao i pravo na korišćenje lijekova, a nalaze se na listi lijekova koji se osiguranicima mogu propisati na teret sredstava kantonalnog zavoda osiguranja.
 • donosi propise o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama kojima se utvrđuju  vrsta, obim i kvalitet zdravstvenih usluga koje zdravstvena ustanova pruža osiguranim licima, naknade koje kantonalni zavod osiguranja plaća za pružanje ugovornih usluga, način obračunavanja i plaćanja usluga i druga uzajamna prava i obaveze ugovorača.
 • donosi provedbene propise  o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite
 • daje saglasnost Upravnom odboru kantonalnog zavoda osiguranja na godišnji plan prihoda i rashoda za finansiranje potreba iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, polazeći od raspoloživih sredstava, utvrđenog standarda zdravstvene zaštite i programa mjera za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja.
 • daje saglasnost kantonalnom zavodu osiguranja za  poduzimanje potrebnih mjera, ukoliko raspoloživa sredstva nisu dovoljna za pokriće rashoda obaveznog zdravstvenog osiguranja u cilju osiguravanja dodatnih sredstava.

 

Prema Zakonu o liječništvu („Službene novine FBiH“, broj  56/13), Ministarstvo zdravstva na zahtjev zdravstvene ustanove, daje saglasnost za konsultantski rad stranaca liječnika u zdravstvenim ustanovama sekundarne zdravstvene zaštite, angažiranje stranca-liječnika na realizaciji projekta značajnog za oblast zdravstva u kantonu, odnosno općini, te volonterskog rada u okviru humanitarne organizacije, udruženja građana ili fondacije, te vode evidenciju izdatih saglasnosti za angažiranje stranaca-liječnika.

 

Prema Zakonu o lijekovima („Službene novine FBiH“ broj 109/12) i Zakonu o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine FBiH“ broj 40/10) Ministarstvo zdravstva

 • vodi Registar verifikovanih apoteka zdravstvenih ustanova i apoteka u privatnoj praksi za područje kantona.
 • poduzima odgovarajuće mjere sa ciljem osiguranja dostupnosti lijekovima
 • predlaže Listu lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kantona kao i listu lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti na području kantona koju donosi vlada kantona

 

Zakon o stomatološkoj djelatnosti („Službene novine FBiH“ broj  37/12) definiše nadležnost Ministarstva zdravstva kroz društvenu brigu za oralno zdravlje na nivou kantona koja obuhvata mjere za osiguranje i provođenje stomatološke zaštite od interesa za građane na području kantona i to:

 1. praćenje stanja oralnog zdravlja stanovništva i rada zdravstvenih ustanova u oblasti stomatologije na području kantona, kao i brigu o provođenju utvrđenih prioritetnih programa u stomatološkoj zaštiti;
 2. stvaranje uvjeta za pristupačnost i ujednačenost korištenja stomatološke zaštite na području kantona;
 3. uspostavu sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti stomatološke zaštite;
 4. planiranje i ostvarivanje kantonalnih programa za unapređenje oralnog zdravlja, posebno djece, mladih, žena tokom trudnoće i materinstva;
 5. provođenje epidemiološke, zdravstveno-statističke i socijalno-medicinske djelatnosti s ciljem unapređenja oralnog zdravlja i prevencije oboljenja na području kantona;
 6. pregled umrlih osoba za potrebe dentalnoforenzičkih ispitivanja;
 7. saradnju sa humanitarnim i stručnim organizacijama, stomatološkim komorama, savezima i udruženjima u oblasti razvoja stomatološke zaštite na području kantona.

 

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“ broj  29/05) definiše nadležnost Ministarstva zdravstva na način da

 • proglašava epidemiju zarazne bolesti uz prethodnu saglasnost federalnog ministra, na osnovu epidemiološkog izvještaja zdravstvene ustanove i kantonalnog zavoda za javno zdravstvo i uz stručno mišljenje Federalnog zavoda za javno zdravstvo.
 • proglašava prestanak epidemije na osnovu epidemiološkog izvještaja zdravstvene ustanove, kantonalnog zavoda za javno zdravstvo i Federalnog zavoda za javno zdravstvo.

Prema Zakonu o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine FBiH“, broj 40/10) nadležnost Ministarstva zdravstva  je da razmatra izvještaj zdravstvenih ustanova i privatne prakse o zaprimljenim i riješenim prigovorima pacijenata, uključujući i uvezivanje podataka o prigovorima sa podacima o incidentima (nepovoljnim događajima) i sudskim postupcima.  

Imenuje zdravstveni savjet kantonalnog ministarstva koji obavlja sljedeće poslove:

 • prati provedbu ostvarivanja prava pacijenata,
 • prati provedbu obrazovnih aktivnosti u vezi sa pravima pacijenata,
 • raspravlja o izvještajima zdravstvenih savjeta jedinica područne lokalne samouprave,
 • daje mišljenja, preporuke i prijedloge nadležnim organima o utvrđenom stanju na području djelokruga rada zdravstvenih savjeta jedinica lokalne samouprave,
 • predlaže preduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sistema zaštite i unapređenja prava pacijenata u kantonu,
 • daje inicijative za donošenje propisa kojima se unapređuju prava pacijenta, te mišljenje na propise iz ove oblasti koje pripremaju nadležni organi vlasti na svim nivoima,
 • sarađuje sa organima i organizacijama iz oblasti zaštite i unapređenja prava pacijenata u Federaciji,
 • obavještava javnost o povredama prava pacijenata.