Skip to main content

Sektor za javne nabavke, preventivne programe i projekte

(Djelokrug Sektora za javne nabavke, preventivne programe i projekte) 

Sektor  za javne nabavke, preventivne programe i realizaciju projekata obavlja poslove koji se odnose na: pripremu, provođenje i praćenje  postupka javne nabavke roba, usluga i radova i osigurava pravilnu primjenu i provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti javnih nabavki Bosne i Hercegovine, njihovo oglašavanje u Službenom glasniku BiH, kao i na portalu javnih nabavki Agencije za javne nabavke BiH, vrši izradu plana javnih nabavki za potrebe Ministarstva i prati realizaciju istog, priprema i vrši izradu tenderske dokumentacije za nabavku roba, radova i usluga, izrada sporazuma o međusobnim pravima i obavezama iz oblasti javnih nabavki, vodi evidenciju javnih nabavki, izrađuje izvještaje i potrebne informacije vezane za javne nabavke, vrši ugovaranje nabavke roba, usluga i radova, vrši izradu izvještaja o provedenim postupcima javnih nabavki i ugovorima na Portalu javnih nabavki, izrađuje prijedloge odluka o pokretanju postupaka, odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, osigurava blagovremenost javnih nabavki i ravnotežu između obima nabavki i raspoloživih sredstava, praćenje realizacije ugovora, koordinacija sa javnim zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo za potrebe javne nabavke ustanova, vršenje stručnih poslova koji se odnose na nadležnosti Ministarstva u ovoj oblasti, planira, priprema javnih poziva i realizacija preventivnih programa iz oblasti zdravstva, pripremanje  izvještaja, stručnih mišljenja i drugih materijala vezanih za javne nabavke, prevenivne programe i projekte, pripremanje programa rada i izvještaja o radu sektora, učestvuje u izradi Budžeta i Dokumenta okvirnog budžeta Ministarstva zdravstva,  provođenju procedura zaduživanja i kreditnim obavezama za programe i projekte koje realizuje Ministarstvo, učestvuje u izradi strateških dokumenta iz oblasti društvenog razvoja iz oblasti zdravstva (strategije, sektorske strategije, akcioni planovi, vrši procjenu uticaja propisa iz nadležnosti sektora i Ministarstva, prati provođenje i implementaciju strateških i akcionih planova za oblast zdravstva, u saradnji sa sektorima učestvuje u pripremi programa javnih investicija, učestvuje u koordinaciji aktivnosti vezano za realizaciju projekata kapitalnih investicija iz nadležnosti Ministarstva, sarađuje sa međunarodnim finansijskim institucijama i ostalim donatorima u cilju efikasne realizacije projekata, učestvuje u pripremi i koordinaciji projekata za apliciranje prema EU i drugim fondovima, analizira projekte sa raznih aspekata (ekonomski, finansijski dr.), izradu prednacrta, nacrta i prijedloga provedbenih propisa i općih akata (uredbe, pravilnici, odluke, uputstva i podzakonskih akata iz oblasti javnih nabavki) iz nadležnosti sektora, pripremanje odgovora na pitanja i inicijative zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo, učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na propise iz nadležnosti sektora, te vrši i druge stručne poslove koji se odnose na nadležnosti Ministarstva u ovoj oblasti.