Skip to main content

Zdravstveni savjet ministarstva

U skladu sa članom 65. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata osnovan je Zdravstveni savjet kantonalnog ministarstva zdravstva, a u cilju ostvarivanja i unapredjenja prava pacijenata sa područja Kantona Sarajevo

Zdravstveni savjet Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo obavlja slijedeće poslove:

  • Prati provodjenje ostvarivanja prava pacijenata saglasno Zakonu o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata
  • Prati provođenje obrazovnih aktivnosti u vezi sa pravima pacijenata
  • Raspravlja o izvještajima zdravstvenih savjeta jedinica područne lokalne samouprave
  • Daje mišljenja, preporuke i prijedloge nadležnim organima o utvrđenom stanju na području djelokruga rada zdravstvenih savjeta jedinica lokalne  samouprave
  • Predlaže preduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sistema zaštite i unapređenja prava pacijenata u Kantonu Sarajevo, odnosno Federaciji BiH
  • Daje inicijative za donošenje propisa kojima se unapređuju prava pacijenta, te mišljenje na propise iz ove oblasti koje pripremaju nadležni organi vlasti na svim nivoima
  • Sarađuje sa organima i organizacijama iz oblasti zaštite i unapređenja prava pacijenata u Federaciji BiH
  • Podnosi kantonalnom ministru zdravstva godišnji izvještaj o svom radu
  • Obavještava javnost o povredama prava pacijenata
  • Obavlja i druge poslove koje mu dodijeli kantonalni ministar u skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata i propisima  donesenim na osnovu tog Zakona