Skip to main content

Sektor za zdravstvenu zaštitu

(Djelokrug Sektora za zdravstvenu zaštitu)

(1) U Sektoru za zdravstvenu zaštitu vrše se poslovi: organizacije i razvoja zdravstvene zaštite, sudjelovanja u izradi zakona i provedbenih propisa iz ove oblasti, strateških i razvojnih dokumenata, planske izrade studija, strategija, sektorskih strategija, akcionih planova, analiza, elaborata i informacija kao stručne osnove za razvoj zdravstvenog sistema i dokumenata za unapređenje istog, realizacije vlastitih programskih zadataka, primjene standarda i normativa u zdravstvenoj djelatnosti, predlaganja rješenja integrisanog pristupa u pružanju zdravstvene zaštite, formiranja savjetodavnih i koordinacionih tijela, praćenja zdravstvenog stanja stanovništva, analiziranja i planiranje resursa u zdravstvu, provođenja monitoringa i evaluacije nad radom svih ugovornih zdravstvenih ustanova, kontrole obaveza u skladu sa programom mjera zdravstvene zaštite, praćenja, unapređenja i promovisanja pokazatelja kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu, pripremanja odgovora na pitanja i inicijative zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti sektora, pripremanja programa rada i izvještaja o radu sektora, saradnje sa strukovnim udruženjima i organizacijama građana iz oblasti zdravstva, praćenja implementacije deklaracija, konvencija i protokola u oblasti zaštite zdravlja, priprema planova i programa usmjerenih na zaštitu vulnerabilnih kategorija i smanjenje nejednakosti u pristupu zdravstvenoj zaštiti, vrše se poslovi u vezi sa provođenjem obavezene preventivne sistematske deratizacije, pripremanja programa promocije i prevencije, praćenja ostvarivanja prava građana na zdravstvenu zaštitu u skladu sa odgovarajućim propisima, pripreme prijedloga plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika, organizacije i razvoja farmaceutske djelatnosti, sprovođenja utvrđene politike iz oblasti farmacije, pripreme provedbenih propisa iz ove oblasti, izrade prijedloga i analiza za sprovođenje nacionalne politike u oblasti lijekova i medicinskih sredstava, izrade elaborata analiza i studija u oblasti lijekova i medicinskih sredstava, utvrđivanje pozitivne, bolničke i magistralne Liste lijekova Kantona Sarajevo, utvrđivanje mjera za racionalnu potrošnju lijekova, praćenje potrošnje lijekova i medicinskih sredstava, propisivanje sadržaja i načina vođenja evidencija, praćenja stanja u oblasti snabdjevenosti lijekovima i medicinskim sredstvima, ostvarivanje dopunskih prava RVI-a na medicinska sredstva, praćenje rada apoteka i specijaliziranih trgovina medicinskim sredstvima na malo, ovjera knjiga evidencije o količini propisanih opojnih droga u zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo, radi na uspostavi i jačanju kapaciteta za upravljanjem kvalitetom, učestvuje u drugostepenom upravnom postupku u oblasti lijekova i medicinskih sredstava, brine se o načinu uništavanja farmaceutskog i medicinskog otpada, prati i poduzima mjere za sprječavanje bolničkih infekcija, prati epidemiološko stanje na području Kantona Sarajevosarađuje sa drugim organima, institucijama i ustanovama, vrši procjenu uticaja propisa iz nadležnosti sektora, učestvuje u svim oblicima stručne edukacije i obrazovanja  koji se odnosi na propise iz nadležnosti sektora, obavlja poslove izrade analiza rezultata o zadovoljstvu korisnika pruženim zdravstvenim i farmaceutskim uslugama, kreira baze podataka za ljudske resurse zdravstvenog sistema, opreme, praćenje indikatora kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih i farmaceutskih usluga i podataka za analizu organizacije i funkcionisanja zdravstvene zaštite, te vrši i druge stručne poslove koji se odnose na nadležnosti Ministarstva u ovoj oblasti.

(2) U okviru Sektoru za zdravstvenu zaštitu su utvrđene unutrašnje organizacione jedinice – odjeljenja i to:

a) Odjeljenje za zdravstvenu zaštitu vrši poslove koji se odnose na: organizaciju, funkcionisanje i razvoj zdravstvene zaštite, sudjeluje u izradi zakona i provedbenih propisa iz ove oblasti, strateških i razvojnih dokumenata, strategija, sektorskih strategija, akcionih planova, planske izrade studija, analiza, elaborata i informacija kao stručne osnove za razvoj zdravstvenog sistema i dokumenata za unapređenje poslovnog ambijenta, realizaciju vlastitih programskih zadataka, primjenu standarda i normativa u zdravstvenoj djelatnosti, predlaganje rješenja integrisanog pristupa u pružanju zdravstvene zaštite, formiranje savjetodavnih i koordinacionih tijela, praćenje zdravstvenog stanja stanovništva, analiziranje i planiranje resursa u zdravstvu, provođenje monitoringa i evaluacije nad radom svih ugovornih zdravstvenih ustanova, kontrolu obaveza u skladu sa programom mjera zdravstvene zaštite, praćenje, unapređenje i promovisanje pokazatelja kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu, pripremanje odgovora na pitanja i inicijative zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti odjeljenja, pripremanje programa rada i izvještaja o radu odjeljenja, saradnje sa strukovnim udruženjima i organizacijama građana iz oblasti zdravstva, praćenje implementacije deklaracija, konvencija i protokola u oblasti zaštite zdravlja, pripremu planova i programa usmjerenih na zaštitu vulnerabilnih kategorija i smanjenje nejednakosti u zdravstvu, pripremu programa promocije i prevencije, praćenje ostvarivanja prava građana na zdravstvenu zaštitu u skladu sa odgovarajućim propisima, pripremu prijedloga plana specijalizacija i subspecijaliazija zdravstvenih radnika, saradnju sa drugim organima, institucijama i ustanovama, vrši izradu analiza, izvještaja i informacija iz oblasti zdravstva, učestvuje u drugostepenom upravnom  postupku po žalbama pacijenata, vrši procjenu uticaja propisa iz nadležnosti odjeljenja, učestvovanje u svim oblicima stručne edukacije i obrazovanja  koji se odnosi na propise iz nadležnosti odjeljenja, vršenje i drugih stručnih poslova koji se odnose na nadležnost Ministarstva u ovoj oblasti.

b) Odjeljenje za farmaciju vrši poslove koji se odnose na: primjenu i sprovođenje zakona, drugih propisa i opštih akata, kao i sprovođenje utvrđene politike iz oblasti farmacije, sudjeluje u izradi zakona i provedbenih propisa iz ove oblasti, izradu prijedloga i analiza za sprovođenje nacionalne politike u oblasti lijekova i medicinskih sredstava, izradu elaborata analiza i studija u oblasti lijekova i medicinskih sredstava, utvrđivanje pozitivne, bolničke i magistralne Liste lijekova Kantona Sarajevo, utvrđivanje mjera za racionalnu potrošnju lijekova, praćenje potrošnje lijekova i medicinskih sredstava, propisivanje sadržaja i načina vođenja evidencija, prati stanje u oblasti snabdjevenosti lijekovima i medicinskim sredstvima, ostvarivanje dopunskih prava RVI-a, iz oblasti zdravstvene zaštite na medicinska sredstvima, prati rad apoteka i specijaliziranih trgovina na malo, pripremanje programa rada i izvještaja o radu odjeljenja, vrši ovjeru knjiga evidencije o količini propisanih opojnih droga u zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo, pripremanje odgovora na pitanja i inicijative zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti odjeljenja, radi na uspostavi i jačanju kapaciteta za upravljanjem kvalitetom, učestvuje u drugostepenom upravnom  postupku u oblasti lijekova i medicinskih sredstava, brine se o načinu uništavanja farmaceutskog i medicinskog otpada, prati i poduzima mjere za sprječavanje bolničkih infekcija, prati epidemiološko stanje na području Kantona Sarajevo, vrši pripremanje baze podataka za ljudske resurse zdravstvenog sistema, opreme, praćenje indikatora kvaliteta i sigurnosti farmaceutskih usluga i podataka za analizu organizacije i funkcionisanja zdravstvene zaštite, vrši procjenu uticaja propisa iz nadležnosti odjeljenja, učestvovanje u svim oblicima stručne edukacije i obrazovanja  koji se odnosi na propise iz nadležnosti odjeljenja, vršenje i drugih stručnih poslova koji se odnose na nadležnost Ministarstva u ovoj oblasti.