Kontakti

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

MINISTAR
prof.dr.Haris VRANIĆ
Telefon: +387(0)33 562-104
Fax: +387(0)33 562-243

SEKRETAR MINISTARSTVA
Amra ISIĆ dipl. iure
Telefon: +387(0)33 562-105

SEKTOR ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

POMOĆNIK MINISTRA
Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: +387(0)33 562-106, +387(0)33 562-244

SEKTOR ZA FARMACIJU
Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

POMOĆNIK MINISTRA
Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Prim.mr.ph Edina Stević, spec.
Telefon: +387(0)33 562 106, +387(0)33 562-244

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

POMOĆNIK MINISTRA
Alen KATOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-151
Fax: +387(0)33 562-229

SEKTOR ZA FINANSIJSKO-EKONOMSKE POSLOVE I JAVNE NABAVKE
Adresa: Adresa Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

POMOĆNIK MINISTRA
Telefon: +387(0)33 562-106
Fax: +387(0)33 562-244

ODJELJENJE ZA FINANSIJSKO-EKONOMSKE POSLOVE

Šef Odjeljenja
Fadila AGIĆ
Telefon: +387(0)33 562-153
Fax: +387(0)33

ODJELJENJE ZA JAVNE NABAKVE

Šef Odjeljenja
Sabina TUFO, dipl. ecc.
Telefon: +387(0)33 562-106
Fax: +387(0)33 562-244