Kontakti

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

MINISTAR
prof.dr.Haris VRANIĆ
Telefon: +387(0)33 562-104

SEKRETAR MINISTARSTVA
Amra ISIĆ dipl. iure
Telefon: +387(0)33 562-105

SEKTOR ZA STRATEGIJU ZDRAVSTVA, ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

POMOĆNIK MINISTRA
Telefon: +387(0)33 562-106, +387(0)33 562-244

SEKTOR ZA FARMACIJU I IMPLEMENTACIJU PREVENTIVNIH PROGRAMA
Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

POMOĆNIK MINISTRA
Prim.mr.ph Edina Stević, spec.
Telefon: +387(0)33 562 106, +387(0)33 562-244

SEKTOR ZA PRAVNE I FINANSIJSKO-EKONOMSKE POSLOVE
Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

POMOĆNIK MINISTRA
Alen KATOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-151

ODJELJENJE ZA FINANSIJSKO-EKONOMSKE POSLOVE
Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

Odjeljenje za finansijsko-ekonomske poslove Šef Odjeljenja
Fadila AGIĆ, dipl ecc.
Telefon: +387(0)33 562-153