Skip to main content

Prijedlog reorganizacije sistema zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo dostavljen od Ljekarske/liječničke komore Kantona Sarajevo

Submitted by enis.rasidovic on 2, Feb 2024

Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo je od strane Ljekarske/liječničke komore Kantona Sarajevo, dostavljen akt Prijedlog reorganizacije sistema zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo. 

Predmetni dokument je pripremljen sa namjerom da pruži uvid u trenutnu situaciju u sistemu zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo i da predloži preporuke za reorganizaciju zdravstvene djelatnosti za postizanje veće efikasnosti i efektivnosti zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo. 

Cilj ovog dokumenta je da predloži smjernice i pravce, kao buduće korake za postizanje bolje organizacije/reorganizacije zdravstvene djelatnosti, efikasnije, efektivnije i kvalitetnije zdravstvene zaštite, većeg stepena zadovoljstva korisnika i davalaca zdravstvenih usluga, a što će u konačnici doprinijeti očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva Kantona Sarajevo, ali i općem socio-ekonomskom napretku.

Ministarstvo je Prijedlog reorganizacije sistema zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo dostavilo svim javnim zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo, svim komorama u oblasti zdravstva, sindikatima u oblasti zdravstva i Udruženju zdravstvenih ustanova i uposlenika privatne prakse Sarajevo kako bi se upoznali sa sadržajem prijedloga i kako bi na isti mogli dati svoje primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja. 

Tekst Prijedloga reorganizacije sistema zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo se nalazi u prilogu.

Vrsta aktuelnosti
Novosti
Objavi na
Ministarstvo