Sektor za zdravstvenu zaštitu

(1) U Sektoru za zdravstvenu zaštitu vrše se poslovi: organizacije, funkcionisanje i razvoja zdravstvene zaštite, priprema strateških i razvojnih dokumenata, planske izrade studija, analiza, elaborate i informacija kao stručne osnove za razvoj zdravstvenog sistema i dokumenata za unapređenje poslovnog ambijenta, realizacije vlastitih programskih zadataka, primjenu standarda i normativa u zdravstvenoj djelatnosti, predlaganja rješenja integrisanog pristupa u pružanju zdravstvene zaštite, formiranja savjetodavnih i koordinacionih tijela, praćenja zdravstvenog stanja stanovništva, analiziranja i planiranje resursa u zdravstvu, provođenja monitoringa i evaluacije nad radom svih ugovornih zdravstvenih ustanova, kontrola obaveza u skladu sa Programom mjera zdravstvene zaštite, praćenja, unapređenja i promovisanja pokazatelja kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu, saradnje sa strukovnim udruženjima i organizacijama građana iz oblasti zdravstva, praćenja implementacije deklaracija, konvencija i protokola u oblasti zaštite zdravlja, priprema planova i programa usmjerenih na zaštitu vulnerabilnih kategorija i smanjenje nejednakosti u zdravlju, priprema programa promocije i prevencije, praćenja ostvarivanja prava građana na zdravstvenu zaštitu u skladu sa odgovarajućim propisima, sačinjava bazu podataka o implementiranim preventivnim programima, pripreme prijedloga plana specijalizacija i subspecijaliazija zdravstvenih radnika, vođenje registara privatne prakse zdravstvenih ustanova, specijaliziranih trgovina za promet medicinskih sredstava na malo, privatnih ordinacija/laboratorija/zdravstvene njege bolesnika u kući, saradnje sa drugim organima, institucijama i ustanovama, vrši izradu analiza, izvještaja i informacija iz oblasti zdravstva, učestvovanje u svim oblicima stručne edukacije i obrazovanja  koji se odnosi na propise iz nadležnosti Sektora.

(2) Sektor vodi, analizu rezultata o zadovoljstvu korisnika pruženim zdravstvenim uslugama, kao i analizu rezultata implementacije preventivnih programa, vršenje stručnih poslova koji se odnose na nadležnosti Ministarstva u ovoj oblasti.