Sektor za pravne poslove i poslove evidencija-dokumentacije u oblasti zdravstva

(1) Sektor za pravne poslove i poslove evidencija-dokumentacije u oblasti zdravstva obavlja poslove koji se odnose na: izradu prednacrta, nacrta i prijedloga provedbenih propisa i općih akata (uredbe, pravilnici, odluke, uputstva) iz oblasti zdravstva, pripremanje odgovora na pitanja i inicijative poslanika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti Sektora, provođenje procedure za izbor i imenovanje organa upravljanja i nadzora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, te davanje saglasnosti na imenovanje direktora istih, upravno rješavanje - vođenje upravnog postupka i rješavanje u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku, pripremu materijala za Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo, organizovanje polaganja stručnih ispita zdravstvenih radnika srednje stručne spreme i izdavanje uvjerenja za samostalan rad istih, davanje stručnih mišljenja, pripremanje analiza, izvještaja i informacija iz oblasti zdravstva, učestvovanje u izradi programa rada, izvještaja o radu i drugih materijala, pripremanje osnivačkih akata javnih zdravstvenih ustanova i davanje mišljenja na statute javnih zdravstvenih ustanova te upućivanje istih Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno razmatranje, davanje stručnih mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi, pripremanje prečišćenih tekstova  provedbenih propisa i općih akata iz nadležnosti Ministarstva, vođenje evidencija zdravstvenih ustanova, učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na propise iz nadležnosti Sektora, kao i u edukaciji te vrši i druge poslove iz nadležnosti Ministarstva.

(2) U okviru Sektora za pravne poslove su utvrđene unutrašnje organizacione jedinice – odjeljenja i to:

a) Odjeljenje za pravne poslove kao unutrašnja organizaciona jedinica vrši poslove koji se odnose na: izradu prednacrta, nacrta i prijedloga provedbenih propisa i općih akata (uredbe, pravilnici, odluke, uputstva) iz oblasti koje su u nadležnosti Ministarstva, pripremanje odgovora na pitanja i inicijative poslanika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti Odjeljenja, provođenje procedure za izbor i imenovanje organa upravljanja i nadzora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo i davanje saglasnosti na imenovanje direktora istih, upravno rješavanje - vođenje upravnog postupka i rješavanje u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku, pripremanje osnivačkih akata javnih zdravstvenih ustanova i davanje mišljenja na statute javnih zdravstvenih ustanova te upućivanje istih Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno razmatranje, davanje stručnih mišljenja na propise koje priprema sektor Ministarstva, ustanova i upravnih organa, pripremanje prečišćenih tekstova provedbenih propisa i općih akata iz nadležnosti Ministarstva, učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na propise iz nadležnosti  Odjeljenja, vršenje stručnih poslova koji se odnose na nadležnost Ministarstva u ovoj oblasti.

b) Odjeljenje za poslove evidencija-dokumentacije u oblasti zdravstva kao unutrašnja organizaciona jedinica vrši poslove koji se odnose na:

Izradu i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na uređivanje i redakciju biltena, publikacija, brošura i drugih informativnih materijala i stručne literature iz djelokruga rada Ministarstva i poslova u vezi njihovog izdavanja, stručne obrade sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu, obradu i implementaciju podzakonskih akata i pojedinačnih akata iz nadležnosti Ministarstva, priprema materijala za Vladu, izrade analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih  podataka, prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrola, mjerenje, osmatranje i obrada podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavljanje odgovarajućih dokumentacionih materijala, vođenje evidencije privatne prakse zdravstvenih ustanova, izrada programa rada i izvještaja o radu Ministarstva, učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na propise iz nadležnosti  Odjeljenja, vršenje stručnih poslova koji se odnose na nadležnosti Ministarstva u ovoj oblasti.