Sektor za finansijsko-ekonomske poslove i javne nabavke

(1) Sektor za finansijsko-ekonomske poslove i poslove javnih nabavki obavlja poslove koji se odnose na: izradu prednacrta, nacrta i prijedloga provedbenih propisa i općih akata (uredbe, pravilnici, odluke, uputstva) iz oblasti zdravstva, pripremanje odgovora na pitanja i inicijative poslanika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti  Sektora, izradu Budžeta i Dokumenta okvirnog budžeta Ministarstva zdravstva, realizaciju budžetskih sredstava, finansijski poslovi vezani za trezorsko poslovanje, kontrola finansijskih transakcija u skladu sa odobrenim budžetom, odlukama, internim aktima i drugim propisima, davanje stručnih mišljenja, pripremanje analiza, izvještaja i informacija iz oblasti zdravstva, provođenje postupka nabavke roba, usluga i radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Ministarstva, učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na propise iz nadležnosti  Sektora, kao i u edukaciji iz oblasti  finansija, računovodstva, poreza i doprinosa, i javnih nabavki, planiranja i izrade budžeta,  vršenje stručnih poslova koji se odnose na nadležnosti Ministarstva u ovoj oblasti.

(2) U okviru Sektora za finansijsko-ekonomske poslove i poslove javnih nabavki su utvrđene unutrašnje organizacione jedinice – odjeljenja i to:

a) Odjeljenje za finansijsko-ekonomske poslove obrazovano je za vršenje poslova koji se odnose na: izradu prednacta, nacrta, i prijedloga budžeta i dokumenta okvirnog budžeta Ministarstva, završnog računa (opći bilans sredstava) Ministarstva, realizaciju budžetskih sredstava u skladu sa utvrđenim namjenama, visinom odobrenih sredstava i zakonskim propisima, vršenje nadzora nad realizacijom budžeta Ministarstva,  kontrolu finansijskih transakcija u skladu sa odobrenim budžetom, odlukama, internim aktima i drugim propisima, kontrolu izmirenja obaveza iz budžeta po ekonomskim kodovima, izrada operativnih finansijskih planova Ministarstva, finansijski poslovi vezani za trezorsko poslovanje, usaglašavanje knjigovodstvenog stanja Glavne knjige JRT sa evidencijom i pomoćnim knjigama  Ministarstva, kontrola bruto bilansa Ministarstva, praćenje uplate vlastitih prihoda, podnošenje Poreznoj upravi izvještaja o uplaćenim naknadama, praćenje  stanja duga u javnim zdravstvanim ustanova, implementacija projekata koji se finansiraju iz ino kreditnih sredstava; program javnih investicija, učešće u pripremi izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata na budžet; izradu periodičnih izvještaja i popunjavanje propisanih obrazaca, popis državne pomoći dodijeljene iz budžeta Ministarstva, pripremu  izvještaja, stručnih mišljenja i drugih materijala vezanih za finansijsko poslovanje  javnih zdravstvenih ustanova i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, učešće u izradi propisa, ugovora, odluka i drugih akata; izrada  analiza, informacija i izvještaja iz nadležnosti Odjeljenja, učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja,  koje se odnosi na propise iz nadležnosti  Odjeljenja, kao i edukaciju iz oblasti finansija, računovodstva, poreza i doprinosa, planiranja i izrade budžeta, vršenje stručnih poslova koji se odnose na nadležnosti Ministarstva u ovoj oblasti.

b) Odjeljenje za javne nabavke kao unutrašnja organizaciona jedinica vrši poslove koji se odnose na: izradu prednacrta, nacrta i prijedloga provedbenih propisa i općih akata (uredbe, pravilnici, odluke, uputstva) iz nadležnosti  Odjeljenja koje su u nadležnosti  Ministarstva, pripremanje odgovora na pitanja i inicijative poslanika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti Odjeljenja, provođenje postupka nabavke roba, usluga i radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na propise iz nadležnosti Odjeljenja, vršenje stručnih poslova koji se odnose na nadležnosti Ministarstva u ovoj oblasti.