Propisi

Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/12, PDF icon 23/13, PDF icon 90/13, PDF icon 82/14, PDF icon 83/15, PDF icon 58/18, PDF icon 89/18
Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za osnivanje i organizaciju rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost dijalize 'Službene novine FBiH' PDF icon 89/11, PDF icon 1/18
Pravilnik o bližim uvjetima koje mora ispunjavati centar za fizikalnu rehabilitaciju, kao i način njegovog organiziranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/12
Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija 'Službene novine FBiH' PDF icon 84/10
Pravilnik o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/17
Pravilnik o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo 'Službene novine FBiH' PDF icon 42/11, PDF icon 64/11, PDF icon 82/11
Pravilnik o nacinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstve zatite u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35/10
Pravilnik o zaštiti od jonizirajućih zračenja kod medicinske ekspozicije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/11
Pravilnik o načinu sprovođenja obavezne imunizacije, imunoprofilaksije i hemoprofilaksije protiv zaraznih bolesti te o obavezama koje se podvrgavaju toj obavezi 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/19
Pravilnik o medicinskim sredstvima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/10
Pravilnik o načinu i postupku odobravanja specijalizacija odnosno subspecijalizacija državljanima Bosne i Hercegovine na lični zahtjev 'Službene novine FBiH' PDF icon 68/10, PDF icon 81/10
Pravilnik o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera mediicnske biohemije 'Službene novine FBiH' PDF icon Pravilnik 62/15, PDF icon prilog_1.1._-_specijalizacije_za_doktore_medicine.pdf, PDF icon prilog_1.2._-_specijalizacije_za_doktore_stomatologije.pdf, PDF icon prilog_1.3._-_specijalizacije_za_magistre_farmacije.pdf, PDF icon prilog_1.4._-_specijalizacije_za_inzinjere_medicinske_biohemije.pdf, PDF icon prilog_1.5._-_plan_i_program_subspecijalizacija.pdf, PDF icon prilog_2._-_specijalisticka-subspecijalisticka_knjizica.pdf, PDF icon prilog_3._-_zapisnik_o_polaganj_specijalistickog-subspecijalistickog_ispita.pdf, PDF icon prilog_4._-_uvjerenje_o_polozenom_specijalistickom-subspecijalistickom_ispitu.pdf, PDF icon 26/19
Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/11, PDF icon 10/11 - ispravka, PDF icon 41/11, PDF icon 81/12, PDF icon 58/15, PDF icon 51/17, PDF icon 96/17
Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/02
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/07
Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/08, PDF icon 39/14
Pravilnik o načinu pregleda umrlih i načinu utvrđivanja vremena i uzroka smrti 'Službene novine FBiH' PDF icon 79/13
Pravilnik o specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/03
Pravilnik o dodatnoj edukaciji iz obiteljske medicine 'Službene novine FBiH' PDF icon 1/03, PDF icon 59/11
Pravilnik o notifikaciji i autorizaciji djelatnosti sa izvorima jonizirajućeg zračenja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 66/10
Pravilnik o uslovima za promet i korištenje izvora jonizirajućeg zračenja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 66/10
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o stomatološkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12
Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12
Zakon o standardnoj klasifikaciji zanimanja 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/04, PDF icon 28/04 - Ispravka
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/08
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/98, PDF icon 48/99
Zakon o krvi i krvnim sastojcima 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/10
Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/10
Zakon o apotekarskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/10
Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH' PDF icon 46/10, PDF icon 75/13
Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 83/09
Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 86/07
Zakon o trezoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/03
Zakon o budžetima u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 102/13, PDF icon 9/14-Ispravka, PDF icon 13/14
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/05
Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 4/12, PDF icon 99/15
Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/03, PDF icon 34/03
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 16/02, PDF icon 14/03, PDF icon 12/04, PDF icon 18/12, PDF icon 63/08