Propisi

Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o načinu i postupku odobravanja specijalizacija odnosno subspecijalizacija, kao i načinu polaganja specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita za stranog državljanina 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/12
Pravilnik o postupku prikupljanja i pohranjivanja i upotrebe matičnih ćelija periferne krvi 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/12, PDF icon 37/18
Pravilnik o kriterijima za dodjelu naziva referalnog centra 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/11
Pravilnik o bližim uvjetima koje mora ispunjavati ustanova za zdravstvenu njegu u kući, kao i način njenog organiziranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 60/12
Pravilnik o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, kao i korištenje lijekova s Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/11, PDF icon 60/12, PDF icon 82/14
Pravilnik o načinu, postupku i uvjetima kao i drugim pitanjima od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi 'Službene novine FBiH' PDF icon 60/12
Pravilnik o načinu priznavanja prava na zdravstvenu zaštitu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/10
Pravilnik o postupku i načinu rada liječničkog konzilija 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/13
Pravilnik o kriterijima za angažiranje stručnih institucija/stručnjaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za izradu farmakoekonomskih parametara i drugih stručnih analiza i mišljenja 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/13
Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne spreme uposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsku izolaciju iidentifikaciju uzročnika zaraznih bolesti, odnosno ... 'Službene novine FBiH' PDF icon 101/12
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim izolacijama i identifikacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 101/12
Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti 'Službene novine FBiH' PDF icon 101/12
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati osobe koje se kandidiraju za federalne koordinatore za javnozdravstvene oblasti u okviru saradnje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom 'Službene novine FBiH' PDF icon 23/13
Pravilnik o zdravstvenom savjetu Federalnog ministarstva zdravstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 10/12
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra verificiranih apoteka zdravstvenih ustanova i apoteka u privatnoj praksi za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 10/12
Pravilnik o organiziranju i načinu rada kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 10/12
Pravilnik o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/17
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim izolacijama i identifikacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 101/12
Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo 'Službene novine FBiH' PDF icon 41/12
Pravilnik o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije 'Službene novine FBiH' PDF icon 44/12, PDF icon 23/13, PDF icon 27/14
Pravilnik o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/12
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/13, PDF icon 20/16
Odluka o visini mjesečne naknade za rad predsjednika i članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova i javne ustanove čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/12, PDF icon 15/13
Odluka o usvajanju Strategije razvoja zdravstva na Kantonu Sarajevo 2006.-2015.godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/06
Odluka o metodologiji izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/09
Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/09, PDF icon 14/09
Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava za naknadu za porodiljsko odsustvo u institucijama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 95/10
Odluka o maksimalnim iznosima neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava 'Službene novine FBiH' PDF icon 21/09
Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava 'Službene novine FBiH' PDF icon 21/09
Odluka o kriterijima za nominiranje/imenovanje članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kojeg je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/16
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Odluka o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/12, PDF icon 12/13