Propisi

Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o davanju saglasnosti na Program za kontrolu tuberkuloze u Federaciji Bosne i Hercegovine (NTP) za period 2013.-2017.godina 'Službene novine FBiH' PDF icon 96/13
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/13, PDF icon 47/13 - Ispravka, PDF icon 31/16
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/13, PDF icon 47/13 - Ispravka, PDF icon 31/16
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/13, PDF icon 47/13-Ispravka
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/13, PDF icon 47/13 - Ispravka, PDF icon 20/16
Odluka o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim lici 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/05, PDF icon 11/07, PDF icon 44/07, PDF icon 97a/07, PDF icon 52/08
Odluka o standardnoj klasifikaciji zanimanja u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/04
Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad univerzitetsko-kliničkim bolnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 67/13
Odluka o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 56/13, PDF icon 74/14, PDF icon 94/15, PDF icon 25/17, PDF icon 6/18
Odluka o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 56/13, PDF icon 74/14, PDF icon 94/15 Odluka, PDF icon 94/15, PDF icon 25/17, PDF icon 78/17, PDF icon 6/18, PDF icon 60/18
Odluka o kriterijima za imenovanje u upravna vijeća u oblasti zdravstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/04
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada hitne medicinske pomoći 'Službene novine FBiH' PDF icon 98/13, PDF icon 82/14, PDF icon 51/17, PDF icon 22/19
Pravilnik o obrascu saglasnosti, odnosno pristanka pacijenta na predloženu medicinsku mjeru, te obrascu izjave o odbijanju pojedine medicinske mjere 'Službene novine FBiH' PDF icon 95/13
Pravilnik o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo 'Službene novine FBiH' PDF icon 93/13, PDF icon 102/15, PDF icon 16/19, PDF icon 22/19
Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra, kao i primjenjenih tehnologija koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje obavljaju najsloženije oblike specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene djelatnosti na tercijarnom nivou zdravstvene 'Službene novine FBiH' PDF icon 93/13
Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize hrane i postupku ovlašćivanja laboratorija 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 37/09 I dio, PDF icon 37/09 II dio
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine nitrata u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 37/09 Prvi dio, PDF icon 37/09 Drugi dio
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 37/09 1. dio, PDF icon 37/09 2. dio, PDF icon 37/09 3. dio, PDF icon 37/09 4. dio, PDF icon 37/09 5.dio, PDF icon 37/09 6. dio, PDF icon 37/09 7.dio
Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 37/09 - I dio, PDF icon 37/09 - II dio, PDF icon 37/09 - III dio, PDF icon 37/09 - IV dio
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine olova, kadmija, žive, anorganskog kalaja, 3-monohlorpropandiola (3-MPCD) i benzo(a)pirena u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 37/09 - prvi dio, PDF icon 37/09 - drugi dio
Pravilnik o notifikaciji i autorizaciji djelatnosti u vezi sa jonizirajućim zračenjem 'Službene novine FBiH' PDF icon 64/03
Pravilnik o radu i nadzoru nad zdravstvenim ustanovama ili dijelovima zdravstvenih ustanova s bankama tkiva 'Službene novine FBiH' PDF icon 90/12
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu naziva univerzitetska bolnica 'Službene novine FBiH' PDF icon 85/12
Pravilnik o organizaciji i bližim uslovima prostora, medicinsko-tehničke opreme i stručnog kadra, koje trebaju ispunjavati centri za mentalno zdravlje u zajednici, kao i edukaciji iz oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/11
Pravilnik o sistemu praćenja krvi i krvnih sastojaka i ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/11
Pravilnik o osiguranju kvaliteta i sigurnosti krvi i krvnih sastojaka 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/11
Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne sastojke 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/11, PDF icon 79/14
Pravilnik o definiciji arhitekture zdravstveno - informacionog sistema primarne zdravstvene zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 82/13
Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji u oblasti rane detekcije, dijagnostike, intervencije i praćenja razvojnih i drugih poremećaja koji utiču na rast i razvoj djece 'Službene novine FBiH' PDF icon 82/13
Pravilnik o postupku izdavanja licence, kao i sadržaju i izgledu licence 'Službene novine FBiH' PDF icon 82/13
Pravilnik o bližim kriterijima za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 79/13
Pravilnik o bližim uvjetima, načinu, postupku obavljanja metoda i postupaka alternativne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi 'Službene novine FBiH' PDF icon 79/13
Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 62/11, PDF icon 89/13
Pravilnik o načinu, postupku i medicinskim kriterijima za utvrđivanje moždane smrti osobe čiji se organi i tkiva mogu uzimati radi presađivanja u svrhu liječenja 'Službene novine FBiH' PDF icon 59/13
Pravilnik o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te pr 'Službene novine FBiH' PDF icon 45/13, PDF icon 7/19
Pravilnik o granicama iznad kojih lica ne smiju biti izložena ozračenju 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/04
Pravilnik o označavanju pakovanja duhanskih prerađevina 'Službene novine FBiH' PDF icon 57/11
Pravilnik o kriterijima i postupku priznavanja naziva primarius 'Službene novine FBiH' PDF icon 1/04, PDF icon 61/04, PDF icon 13/08
Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta 'Službene novine FBiH' PDF icon 88/11, PDF icon 82/13, PDF icon 75/15, PDF icon 77/17
Pravilnik o edukaciji u oblasti transfuzijske medicine za medicinske sestre/tehničare i laboratorijske tehničare 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/11
Pravilnik o bližim uslovima prostora, medicinskotehničke opreme i stručnog kadra koje moraju ispunjavati transfuzijski centar i odsjek za transfuziju 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/11
Pravilnik o uvjetima i načinu priznavanja specijalističkog odnosno subspecijalističkog staža kao i načinu priznavanja specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita obavljenog i položenog u inostranstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/12
Pravilnik o uvjetima i načinu priznavanja pripravničkog staža i stručnog ispita zdravstvenih radnika koji je obavljen i položen u inostranstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/12
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
zakon o zaštiti od buke 'Službene novine FBiH' PDF icon 110/12