Propisi

Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o načinu izvještavanja, načinu vođenja evidencije i rokovima izvještavanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama u postupcima presađivanja organa u svrhu liječenja 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/19
Pravilnik o načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija u oblasti primjene tkiva i ćelija, načinu vođenja evidencije i rokovima izvještavanja te sadržaju i obliku obrasca godišnjeg izvještaja 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/19
Pravilnik o stručnom usavršavanju zdravstvenih saradnika u oblasti psihoterapijskog savjetovanja za djecu i adolescente 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/19
• Pravilnik o kontroli propisivanja, izrade, isporuke, preuzimanja i korištenja medicinskih sredstava 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 53/18
Ргаvilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima bazenskih kupališta i zdravstvenoj ispravnost bazenskih voda 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/18
• Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ustanove koje obavljaju zdravstvene preglede i načinu obavljanja zdravstvenih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja, te drugim pitanjima od značaja za utvrđi 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/18
Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja i obliku i formi zbirnih izvještajnih obrazaca 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/18 Prvi dio, PDF icon 61718 Drugi dio
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja izvještajnih obrazaca i drugih pomoćnih obrazaca za vođenje evidencija 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/18
• Pravilnik o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/18
Pravilnik o kriterijima za testiranje darovaoca u pogledu bolesti koje se mogu prenositi presađivanjem 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/14, PDF icon 35/18
Pravilnik o sadržaju obrasca, načinu i postupku dostavljanja, načinu vođenja evidencije, te postupku opoziva izjave o nedarivanju organa i tkiva 'Službene novine FBiH' PDF icon 21/18
Pravilnik o uvjetima u pgledu prostora, opreme i kadra za čuvanje i primjenu svih vrsta lijekova koji se upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/18
Pravilnik o Etičkom komitetu Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon Preuzmi
Pravilnik o postupku po javnom pozivu za dodjelu novčanih sredstava neprofitnim organizacijama I udruženjima iz oblasti zdravstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 14/17
Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizičke osobe-obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i de 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/16
Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizičke osobe-obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i de 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/16
Pravilnik o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obaveznog liječenja od ovisnosti počinitelja nasilja u porodici 'Službene novine FBiH' PDF icon 99/15
Pravilnik o dodatnoj edukaciji medicinskih sestara-tehničara iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju 'Službene novine FBiH' PDF icon 99/15
Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra kojima se osiguravaju mjere zdravstvene zaštite za obavljanje zdravstvene njege i rehabilitacije u ustanovama socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 80/15
Pravilnik o zdravstvenog savjeta Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 82/15
Pravilnik o sticanju i korištenju akademskih titula. stručnih i naučnih zvanja na području Kantona Sarajevo za studij medicine, veterine, stomatologije, farmacije i zdravstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/14
Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti za potrebe fakultetske nastave 'Službene novine FBiH' PDF icon 102/14
Pravilnik o načinu praćenja potrošnje lijekova 'Službene novine FBiH' PDF icon 98/14
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o uspostavi liste čekanja za lijekove sa Liste lijekova Fonda solidarnosti BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/15, PDF icon 23/15