Propisi

Propisi MZ

Ukupno 61 - 90 od 319
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/06
Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/17
Uredba o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na funkcionalna medicinska sredstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/18 PDF icon 31/18
Uredba o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanjai usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 74/12
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti državne službe koji obavljaju službenici, uvjetima za vršenje tih poslova o ostvarivanju odrđenih prava iz radnih odnosa 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/04,PDF icon 3/06
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadlležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/16,PDF icon 10/17
Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/06,PDF icon 17/11,PDF icon 23/15,PDF icon 26/17,PDF icon 50/17-Drugi novi prečišćeni tekst
Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost drževanih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/16
Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/17
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o davanju saglasnosti na Program za kontrolu tuberkuloze u Federaciji Bosne i Hercegovine (NTP) za period 2013.-2017.godina 'Službene novine FBiH' PDF icon 96/13
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/13,PDF icon 47/13 - Ispravka,PDF icon 31/16
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/13,PDF icon 47/13 - Ispravka,PDF icon 31/16
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Apoteke Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/14,PDF icon 20/16
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/13,PDF icon 20/16
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Opća bolnica "Prim dr Abdulah Nakaš" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/14
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/14,PDF icon 12/16,PDF icon 28/17,PDF icon 36/18
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/13,PDF icon 47/13 - Ispravka,PDF icon 20/16
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 49/13
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/13,PDF icon 47/13-Ispravka
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 49/13
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 49/13,PDF icon 31/16
Odluka o dijagnostičko-terapijskim vodičaima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/04,PDF icon 26/05
Odluka o isplati naknade na ime troškova za prijevoz na posao i sa posla državnim službenicima i namještenicima Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo koji imaju pravo na istu za mjesec juli 2019. godine Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odluka o klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 60/14
Odluka o kriterijima za imenovanje u upravna vijeća u oblasti zdravstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/04
Odluka o kriterijima za imenovanje u upravna vijeća u oblasti zdravstva („Službene novine FBiH“, broj 35/04) 'Službene novine FBiH'
Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje članova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/12,PDF icon 12/13,PDF icon 17/15
Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kojeg je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/12
Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16/06,PDF icon 12/13