Propisi

Propisi MZ

Ukupno 31 - 60 od 319
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 88/07
Zakon o radu 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/16
Zakon o sanitarnoj inspekciji (“Službeni list SRBiH”, br. 23/77, 16/82, 13/83 i 15/90) 'Službeni list SRBiH'
Zakon o sestrinstvu i primaljstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/13
Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 59/05,PDF icon 52/11,PDF icon 6/17
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01,PDF icon 48/11
Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/06
Zakon o standardnoj klasifikaciji zanimanja 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/04,PDF icon 28/04 - Ispravka
Zakon o stomatološkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12
Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 16/02,PDF icon 14/03,PDF icon 12/04,PDF icon 18/12,PDF icon 63/08
Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/08
Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/09,PDF icon 95/17
Zakon o trezoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/03
Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/98,PDF icon 48/99
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14 - Novi prečišćeni tekst,PDF icon 37/14 Ispravka
Zakon o volontiranju 'Službene novine FBiH' PDF icon 110/12
Zakon o zapošljavanju stranaca 'Službene novine FBiH' PDF icon 111/12
zakon o zaštiti od buke 'Službene novine FBiH' PDF icon 110/12
Zakon o zaštiti od jonizirajućih zračenja i radiacionoj sigurnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 15/99
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/01,PDF icon 40/02,PDF icon 52/11
Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/05
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH'
Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH' PDF icon 46/10,PDF icon 75/13
Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/97,PDF icon 7/02,PDF icon 70/08,PDF icon 48/11,PDF icon 36/18
• Zakon o liječenju neplodnosti i biomediicnski potpomognutom oplodnjom 'Službene novine FBiH' 59/18 PDF icon 59/18
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/05,PDF icon 29/06
Uredba o kriterijima i postupku izbora privatnog partnera i postupku izbora konsultanta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/17 PDF icon 27/17
Uredba o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz Bužeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/11,PDF icon 7/12-Ispravka,PDF icon 37/13,PDF icon 16/14,PDF icon 6/17
Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/06