Pojedinačni akti Ministarstva

Odluke
Naslov
Odluka o isplati naknade na ime troškova za prijevoz na posao i sa posla državnim službenicima i namještenicima Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo koji imaju pravo na istu za mjesec novembar 2019. godine preuzmi
Odluka o odobravanju sredstava na ime naknade za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom za mjesec avgust 2019. godine preuzmi
Odluka o prihvatanju ponude Avaz roto-press preuzmi
Odluka o odobravanju sredstava na ime naknade za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom za mjesec juli 2019. godine preuzmi
Odluka o isplati naknade na ime troškova za prijevoz na posao i sa posla državnim službenicima i namještenicima Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo koji imaju pravo na istu za mjesec septembar 2019. godine preuzmi
Odluka o odobravanju sredstava na ime naknade za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom za mjesec juni 2019. godine preuzmi
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade predsjedniku i članovima stručnih komisija i radnih tijela koje imenuje Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo za realizaciju usluga iz nadležnosti Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo preuzmi
Odluka o visini naknade predsjedniku i članovima stručnih komisija i radnih tijela koje imenuje Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo za realizaciju usluga iz nadležnosti Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo preuzmi
Odluka o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora (regresa) za 2019. godinu preuzmi
Odluka o isplati naknade na ime troškova za prijevoz na posao i sa posla državnim službenicima i namještenicima Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo koji imaju pravo na istu za mjesec avgust 2019. godine preuzmi