Obilježen Evropski dan svjesnosti upotrebe antibiotika i promovisan Strateški program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike za područje Kantona Sarajevo

U petak, 16. novembra 2012.godine u poslovnom centru Unitic održana je promocija Strateškog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike za područje Kantona Sarajevo za period 2012. – 2016. godinu koja je upriličena u povodu 18. novembra, Evropskog dana svjesnosti upotrebe antibiotika.
Evropski dan svjesnosti upotrebe antibiotika se obilježava sa ciljem da se ukaže na opasnost od prekomjerne upotrebe antibiotika, pogotovo za bolesti na koje antibiotici ne djeluju, što može dovesti do otpornosti bakterija na antibiotike i njihove nedjelotvornosti. Antibiotici su jedini lijekovi koji kad se daju pojedincu imaju efekat i na cijelu zajednicu, jer svoju mikrobiotu stalno izmjenjujemo s drugim ljudima. Ako netko u zajednici neopravdano uzima antibiotik, mogu se namnožiti rezistentne bakterije, koje se šire u okolini i uzrokuju infekcije na koje antibiotici ne djeluju. Odgovorna upotreba antibiotika danas - obaveza je svih nas za budućnost.
Na promociji je prezentirano stanje na području Kantona Sarajevo, Federacije BiH odnosno BiH. S obzirom da BiH nema koordiniranih aktivnosti na sistemskom rješavanju ovog globalnog problema, ne dostavlja podatke o potrošnji antibiotika niti prati rezistenciju na antibiotike, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo iniciralo je za područje Kantona Sarajevo izradu cjelovitog programa sa željom i namjerom da se ova aktivnost u skoroj budućnosti proširi na područje Federacije BiH a potom i na čitavu BiH. Za provođenje programa formirana je Komisija za kontrolu rezistencije na antibiotike Kantona Sarajevo- KRAK SARAJEVO.
Strateški program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike za područje Kantona Sarajevo za period 2012. – 2016. godina je prezentirao član KRAK Sarajevo, Dr Bakir Nakaš na svoj svojstven i interasantan način. Sam Program je ambiciozan, ali i realno moguć, a na svim ustanovama i zdravstvenim profesionalcima je da aktivno rade i uključe se u njegovu realizaciju kako bi se nadoknadilo izgubljeno vrijeme.

O upotrebi i zloupotrebi antibiotika, posljedicama neracionalne upotrebe antibiotika, šta znamo a šta trebamo uraditi, te šta želimo postići sa aktivnostima KRAK Sarajevo govorila je Prof dr Nada Koluder Ćimić predsjednica KRAK Sarajevo.

Uloga mikrobiologa i mikrobioloških laboratorija u izradi mape rezeistencije koja je jedini pravi putokaz te njihovom doprinosu kontroli rezistencije prezentirala je Doc Dr Amela Dedeić Ljubović član KRAK Sarajevo.

Na području Kantona Sarajevo, bolnička farmacija ima tradiciju kao i same bolnice. Bolničkih farmaceuta je brojčano jako malo na Kantonu Sarajevo, ali njihove obaveze znanje i kompeticije ogromne. O ulozi bolničkog farmaceuta, tradicionalnom načinu snabdjevanja odjeljenja sa lijekovima koji je odavno prevaziđen u Evropi i svijetu i doprinosu farmaceuta učešćem u zdravtsvenom timu raspodjelom jedinične terapije govorila je Prim mr ph Enisa Salihefendić spec, član KRAK Sarajevo.

Osnovni pokretači napretka u medicini su ljekari u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i
bolnicama. Posebnu pažnju treba usmjeriti upravo na njih i dati im podršku da racionalno primjenjuju antibiotike u svakodnevnoj praksi, jer je napredak teško ostvariv bez njihovog ličnog angažmana. Na koji način ljekari porodične medicine mogu spriječiti širenje rezistencije i o njihovom radu govorio je Mr sci dr Zaim Jatić.

Promovisan je i prvi broj Biltena KRAK Sarajevo u kojem je objavljen Strateški Program za kontrolu rezistencije na antibiotike na području Kantona Sarajevo. Aktivnosti zacrtane ovim Programom u sklopu šest ciljeva su sveobuhvatne i najvećim dijelom se zasnivaju na prikupljanju podataka i dobroj koordinaciji informacija na osnovu kojih se može sačiniti analiza i poduzimati mjere, a što u konačnici daje zadovoljstvo korisnika i pružaoca zdravstvenih usluga za dobrobit budućih generacija.

Ovaj broj sadrži i izvještaj o potrošnji antibiotica po ATC/DDD dozi koja se po prvi put prati na ovaj način na području Kantona Sarajevo. Ovi podaci su nam značajni jer se jedino na ovaj način možemo uporediti sa drugima. Ovaj način praćenja potrošnje, uz finansijske pokazatelje nam može jasno pokazati kvalitetu liječenja, a stavljajući ove podatke u korelaciju sa mapom rezistencije iskristalisat će se antibiotici koji će nam se naći na rezervnoj listi antibiotika.

Pored toga, u prvom broju je objavljen i izvještaj sa Simpozija ljekara i farmaceuta pod nazivom racionalna terapija sa antibioticima, koji je održan 19. i 20. Oktobra 2012.godine u Radon Plazi. Ovaj Simpozij se organizovao paralelno sa početnim aktivnostima KRAK Sarajevo što je samo još jedan dokaz da na području Kantona Sarajevo ima dovoljno kvalitetnih, savjesnih i stručnih kadrova koji su svjesni problema koji izaziva neracionalna upotreba antibiotika, tačnije rečeno zloupotreba antibiotika.

U cilju edukacije stanovništva o neracionalnoj i nepravilnoj upotrebi antibiotika, KRAK Sarajevo je pripremio i desetak letaka za stanovništvo a za sada je odštampano 5 letaka za pacijente na temu:
1. Pravilna upotreba antibiotika - Antibiotike treba piti pravilno - po preporuci ljekara, u tačno određeno vrijeme i dovoljno dugo da bi bili djelotvorni.
2. Infekcije – o Bakterijama i virusima. Antibiotici ne djeluju na viruse. Za liječenje prehlade, gripe i drugih virusnih oboljenja, liječite se ali NE antibioticima. Antibiotici djeluju isključivo na bakterije.
3. Najčešće virusne infekcije i kako ih prepoznati
4. Pravilno pranje ruku - Pranje ruku je najvažnija mjera kojom možete spriječiti infekcije, jednostavna,efikasna i važna navika.
5. Povišena tjelesna temperatura i kako je sniziti -Antibiotici nisu lijekovi za snižavanje tjelesne temperature.
Sav štampani materijal je distribuiran po zdravstvenim ustanovama a dostupan je i na web stranici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo. Link je dostupan svim ustanovama koje smatraju da treba da imaju informacije o radu KRAK Sarajevo i na svojim web stranicama.

Ovo je prilika da pozovemo sve zainteresovane da svojim znanjem, idejama i prijedlozima pomognu realizaciji ovog Programa, te da svoje sugestije, radove, rezultate i uspjehe dostave KRAK Sarajevo, radi objavljivanja u narednim brojevima Biltena koji će se objavljivati redovno.

Krak Sarajevo je pored rada na ovom broju Biltena pripremio i materijal koji će biti objavljen u Biltenu broj 2 a koji će tematski biti posvećen najvećim dijelom mapi rezistencije Kantona Sarajevo.