Odluka o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj 8. sjednici održanoj 17. marta 2009.godine donijela Odluku o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja.
U sklopu redovne godišnje revizije Liste lijekova nakon pune kalendarske godine praćenja potrošnje lijekova, pripremljena je Lista lijekova u koju su ugrađene promjene koje su rezultat praćenja promjena Liste esencijalnih lijekova, promjena liste registrovanih lijekova u Federaciji BiH, prestanak proizvodnje određenog broja lijekova sa liste, praćenja savremenih terapijskih pristupa, kontrole dosadašnje potrošnje lijekova i načina njihovog propisivanja.

Također, utvrđivanjem Liste esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja je obavezujuća za zavode zdravstvenog osiguranja i koja sadrži lijekove koji se finansiraju u procentualnom iznosu od 100% od strane kantonalnih zavoda, te uvažavajući asortiman lijekova koje su osiguranici Kantona Sarajevo imali dostupne putem Liste lijekova sa određenim procentom finansiranja od strane Zavoda, pripremljena je nova odluka o listi lijekova na način da se postojeća lista razdvoji na Listu A i B te definiše način
nabavke tih lijekova i odabira dobavljača za obje liste.
A listu lijekova čine lijekovi sa Liste esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine sa učešćem Zavoda u cijeni lijeka od 100% i sadrži 135 generičkih lijekova u 250 oblika i jačina. Pod esencijalnim lijekovima se podrazumijevaju osnovni lijekovi za
tretman najčešćih oboljenja, za većinu populacije i trebaju biti dostupni pacijentima u svako vrijeme u adekvatnim količinama.
B listu lijekova čine lijekovi koji nisu obuhvaćeni Listom esencijalnih lijekova a obezbjeđuju se stanovništvu Kantona Sarajevo sa učešćem Zavoda u cijeni lijeka u iznosu od 25%, 50%, 75% i 100% i sadrži 56 generičkih lijekova u 103 oblika i jačine.
B lista lijekova sadrži:

  • 26 oblika i jačina je sa učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo od 75%
  • 43 oblika i jačine sa učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo od 50%
  • 26 oblika i jačine sa učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo od 25%
  •  8 oblika i jačine sa učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo od 100%

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo će nakon provedene zajedničke nabavke lijekova i odabira dobavljača lijekova sa A i B Liste lijekova Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ugovornih apoteka pripremiti Odluku o utvrđivanju A i B Liste lijekova i dostaviti Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje i usvajanje.
Primjena A i B Liste lijekova će započeti nakon usvajanja posebne odluke o utvrđivanju A i B Liste lijekova od strane Vlade Kantona Sarajevo i objave u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

PrilogVeličina
PDF icon Lista lijekova sa odlukom984 KB