Poništenje javnog oglasa za nominiranje/imenovanje na upražnjenu poziciju u Upravnom odboru Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, i to dva (2) predstavnika iz Kantona Sarajevo, kao suosnivača