Poništenje Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, u dijelu koji se odnosi na JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš"