Obavijest svim proizvođačima lijekova u BiH i nosiocima dozvole za promet lijeka na području BiH

Poštovani,

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 32. Sjednici, održanoj 03.12.2015. godine, donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ 56/13, 94/15), kao i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ 56/13, 94/15) kojom je utvrđen asortiman lijekova i cijene lijekova koji se koriste u pružanju zdravstvene zaštite.

U skladu sa tačkom X pomenute Odluke, Kanton Sarajevo je, usaglasio pozitivne liste lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova, i to obligatorno sa A listom lijekova i fakultativno sa B listom lijekova, uvažavajući kriterije utvrđene čl. 9. i 11. Pravilnika o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji BiH, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenje lijekova („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/13).

Odluka o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj Listi lijekova Kantona Sarajevo je objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj 27/16 od 7.6.2016.godine a stupa na snagu 15.jula 2016.godine.

Na A listu lijekova su, u skladu sa tačkom IX Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ 56/13, 94/15), uvršteni  i lijekovi onih proizvođača lijekova koji nemaju nalaz prve proizvedene serije lijeka nakon registracije urađen od Kontrolnog laboratorija Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, uz uvjet da navedeni lijekovi ispunjavaju ostale kriterije utvrđene čl. 9. i 11. Pravilnika, kao i uz dokaz da su navedeni proizvođači lijekova predali svoje uzorke lijekova Kontrolnom laboratoriju Agencije, a radi obavljanje kontrole kvalita lijekova saglasno Zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), kao i Pravilniku o načinu kontrole kvaliteta lijeka ("Službeni glasnik BiH", broj 97/09),  ali najduže do 60 dana, u kom roku je proizvođač lijekova dužan dostaviti tražene nalaze o kontroli kvaliteta lijeka urađene od strane Kontrolnog laboratorija.

Stoga Vas obavještavamo da ste u obavezi ovom Ministarstvu, za sve lijekove na A listi lijekova koji ima oznaku “uslovno”, da popunite nove web aplikacije i dostavite u roku od 60 dana od dana objave Liste lijekova u Službenim novinama Kantona Sarajevo, odnosno do 7. 9.2016.godine, nakon čega će svi lijekovi koji ne budu imali potpunu dokumentaciju biti brisani sa A Liste lijekova Kantona Sarajevo.

 Molimo Vas da nam ne dostavljate ponovo potvrde o predatim uzorcima Kontrolnom laboratoriju Agencije, a radi obavljanje kontrole kvalita lijekova, jer iste ne mogu biti validne nakon isteka utvrđenog roka.

Napominjemo da Ministartsvo zdravstva Kantona Sarajevo neće moći tolerisati produžavanje utvrđenog roka iz bilo kojih razloga.

Ministrica
Zilha Ademaj, dipl.oec. s.r.