Informacija o usvojenoj Listi lijekova Kantona Sarajevo

Poštovani sugrađani,  

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 32. Sjednici, održanoj 03.12.2015. godine, donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ 56/13, 94/15), kao i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ 56/13, 94/15) kojom je utvrđen asortiman lijekova i cijene lijekova koji se koriste u pružanju zdravstvene zaštite.

U skladu sa tačkom X pomenute Odluke, Kanton Sarajevo je usaglasio pozitivne liste lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova, i to obligatorno sa A listom lijekova i fakultativno sa B listom lijekova, uvažavajući kriterije utvrđene čl. 9. i 11. Pravilnika o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji BiH, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenje lijekova („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/13).

Odluka o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj Listi lijekova Kantona Sarajevo je objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj 27/16 od 7.6.2016.godine a stupa na snagu 15.jula 2016.godine, i ista je dostupna u meniju propisi.

A lista lijekova Kantona Sarajevo sadrži 153 lijeka u 605 oblika, jačina i pakovanja lijeka različitih proizvođača i nosioca dozvole za promet lijeka u BiH i 6 lijekova za koje će se vršiti refundacija sredstava od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo do visine utvrđene Federalne cijene.

B lista lijekova Kantona Sarajevo sadrži 32 lijeka u 98 oblika jačina i pakovanja lijeka različitih proizvođača lista sadrži, te 11 lijekova za koje je predviđen poseban način finansiranja od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

U 10 oblika jačina i pakovanja proizvođača, Zavod učestvuje u cijeni lijeka sa 10%

U 21 obliku jačini i pakovanju proizvođača, Zavod učestvuje u cijeni lijeka sa 25%

U 28 oblika jačina i pakovanja proizvođača, Zavod učestvuje u cijeni lijeka sa 50%

U 1 obliku jačini i pakovanju proizvođača, Zavod učestvuje u cijeni lijeka sa 75%

U 38 oblika jačina i pakovanja proizvođača, Zavod učestvuje u cijeni lijeka sa 100%

Za 5 lijekova u 11 oblika, jačina i pakovanja, za koje je predviđen poseban način snabdjevanja osiguranika Kantona Sarajevo,  Zavod učestvuje u cijeni lijeka sa 75 % u dva oblika, a ostalih 9 oblika, jačina i pakovanja Zavod učestvuje u cijeni lijeka u 100% iznosu.

Bolnička lista lijekova koji se koriste u primarnom niou zdravstvene zaštite i koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravtsvenog osiguranja sadrži 89 lijekova,  dok Lista lijekova koji se primjenjuju isključivo u stacionarnim zdravstvenim ustanovama a finansiraju se iz materijalnih troškova koje Zavod mjesečno doznačava ovim ustanovama, sadrži 54 lijeka.

Magistralna lista lijekova sadrži 18 preparata koji se obezbjeđuju stanovništvu Kantona Sarajevo.

Ministrica

Zilha Ademaj,dipl.oec s.r.