Sektor za zdravstvenu zaštitu

Sektor za zdravstvenu zaštitu  vrši poslove organizacije, funkcionisanje i razvoja zdravstvene zaštite, priprema strateških i razvojnih dokumenata, planske izrade studija, analiza, elaborate i informacija kao stručne osnove za razvoj zdravstvenog sistema i dokumenata za unapređenje poslovnog ambijenta, realizacije vlastitih programskih zadataka, primjenu standarda i normativa u zdravstvenoj djelatnosti, predlaganja rješenja integrisanog pristupa u pružanju zdravstvene zaštite, formiranja savjetodavnih i koordinacionih tijela, praćenja zdravstvenog stanja stanovništva, analiziranja i planiranje resursa u zdravstvu, provođenja monitoringa i evaluacije nad radom svih ugovornih zdravstvenih ustanova, odnosno kontrola obaveza u skladu sa Programom mjera zdravstvene zaštite, praćenja, unapređenja i promovisanja pokazatelja kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu, saradnje sa strukovnim udruženjima i organizacijama građana iz oblasti zdravstva, praćenja implementacije deklaracija, konvencija i protokola u oblasti zaštite zdravlja, priprema planova i programa usmjerenih na zaštitu vulnerabilnih kategorija i smanjenje nejednakosti u zdravlju, priprema programa promocije i prevencije, praćenja ostvarivanja prava građana na zdravstvenu zaštitu u skladu sa odgovarajućim propisima, pripreme prijedloga plana specijalizacija i subspecijaliazija zdravstvenih radnika, saradnje sa drugim organima, institucijama i ustanovama, učestvovanje u svim oblicima stručne edukacije i obrazovanja.