Sektor za farmaciju

Sektor za farmaciju i implementaciju preventivnih programa  obezbjeđuje primjenu i sprovođenje zakona, drugih propisa i opštih akata, kao i sprovođenje utvrđene politike iz oblasti farmacije, sudjeluje u izradi zakona i provedbenih propisa iz ove oblasti, te se brine o njihovom provođenju te s tim u vezi obavlja slijedeće upravne i druge stručne poslove. U Sektoru se vrše  poslovi iz djelokruga Ministarstva koji se odnose na: izradu prijedloga i analiza za sprovođenje nacionalne politike u oblasti lijekova i medicinskih sredstava, izradu elaborata analiza i studija u oblasti lijekova i medicinskih sredstava, utvrđivanje  Pozitivne, bolničke i magistralne Liste lijekova Kantona Sarajevo, utvrđivanje mjera za racionalnu potrošnju lijekova, praćenje potrošnje lijekova i medicinskih sredstava, propisivanje sadržaja i načina vođenja evidencija, prati stanje u oblasti snabdjevenosti lijekovima i medicinskim sredstvima te osigurava ostvarivanje dopunskih prava RVI-a, iz oblasti zdravstvene zaštite sa medicinskim sredstvima, prati rad apoteka i specijaliziranih trgovina na malo, vrši ovjeru knjiga evidencije o količini propisanih opojnih droga u zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo, radi na uspostavi i  jačanju kapaciteta za upravljanjem kvalitetom, učestvuje u  drugostepenom upravnom  postupku u oblasti lijekova i medicinskih sredstava, brine se o načinu uništavanja farmaceutskog i medicinskog otpada, prati i poduzima mjere za sprječavanje bolničkih infekcija, prati epidemiološko stanje na području Kantona Sarajevo i nadzire upotrebu otrova u procesu deratizacije. Sektor vrši pripremanje baza podataka za ljudske resurse zdravstvenog sistema, opreme, praćenje indikatora kvaliteta i sigurnosti farmaceutskih usluga i podataka za analizu organizacije i funkcionisanja zdravstvene zaštite. Sektor vodi, analizu rezultata o zadovoljstvu korisnika pruženim zdravstvenim uslugama i informiše javnost putem web stranice  i press službe Kantona Sarajevo.