Sektor za pravne poslove

Sektor za pravne i finansijsko-ekonomske poslove obavlja poslove koji se odnose na: izradu prednacrta, nacrta i prijedloga provedbenih propisa i općih akata (uredbe, pravilnici, odluke, uputstva) iz oblasti zdravstva, pripremanje odgovora na pitanja i inicijative poslanika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti Sektora, provođenje procedure za izbor i imenovanje organa upravljanja i nadzora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, te davanje saglasnosti na imenovanje direktora istih, upravno rješavanje - vođenje upravnog postupka i rješavanje u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku, pripremu materijala za Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo, vođenje registara privatne prakse zdravstvenih ustanova, apoteka, specijaliziranih trgovina za promet medicinskih sredstava na malo, privatnih ordinacija/laboratorija/zdravstvene njege bolesnika u kući, organizovanje polaganja stručnih ispita zdravstvenih radnika srednje stručne spreme i izdavanje uvjerenja za samostalan rad istih, izradu Budžeta i Dokumenta okvirnog budžeta Ministarstva zdravstva, realizaciju budžetskih sredstava, finansijski poslovi vezani za trezorsko poslovanje, kontrola finansijskih transakcija u skladu sa odobrenim budžetom, odlukama, internim aktima i drugim propisima, davanje stručnih mišljenja, pripremanje analiza, izvještaja i informacija iz oblasti zdravstva, učestvovanje u izradi programa rada, izvještaja o radu i drugih materijala, pripremanje osnivačkih akata javnih zdravstvenih ustanova i davanje mišljenja na statute javnih zdravstvenih ustanova te upućivanje istih Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno razmatranje, davanje stručnih mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi, pripremanje prečišćenih tekstova  provedbenih propisa i općih akata iz nadležnosti Ministarstva, provođenje postupka nabavke roba, usluga i radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na propise iz nadležnosti Sektora, kao i u edukaciji iz oblasti finansija, računovodstva, poreza i doprinosa, planiranja i izrade budžeta,  te vrši i druge poslove iz nadležnosti Ministarstva.

a) Odjeljenje za pravne poslove kao unutrašnja organizaciona jedinica vrši poslove koji se odnose na: izradu prednacrta, nacrta i prijedloga provedbenih propisa i općih akata (uredbe, pravilnici, odluke, uputstva) iz oblasti koje su u nadležnosti Ministarstva, pripremanje odgovora na pitanja i inicijative poslanika Skupštine Kantona Sarajevo iz nadležnosti Odjeljenja, provođenje procedure za izbor i imenovanje organa upravljanja i nadzora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo i davanje saglasnosti na imenovanje direktora istih, upravno rješavanje - vođenje upravnog postupka i rješavanje u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku, pripremu materijala za Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo, vođenje registara privatne prakse zdravstvenih ustanova, apoteka, specijaliziranih trgovina za promet medicinskih sredstava na malo, privatnih ordinacija/laboratorija/zdravstvene njege bolesnika u kući izradu analiza, izvještaja i informacija iz oblasti zdravstva, izradu programa rada i izvještaja o radu Ministarstva, pripremanje osnivačkih akata javnih zdravstvenih ustanova i davanje mišljenja na statute javnih zdravstvenih ustanova te upućivanje istih Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno razmatranje, davanje stručnih mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi, pripremanje prečišćenih tekstova provedbenih propisa i općih akata iz nadležnosti Ministarstva, provođenje postupka nabavke roba, usluga i radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na propise iz nadležnosti Odjeljenja, te obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti Ministarstva.

b) Odjeljenje za finansijsko-ekonomske poslove obrazovano je za vršenje poslova koji se odnose na: izradu prednacta, nacrta, i prijedloga budžeta i Dokumenta okvirnog budžeta Ministarstva, završnog računa (opći bilans sredstava) Ministarstva, realizaciju budžetskih sredstava u skladu sa utvrđenim namjenama, visinom odobrenih sredstava i zakonskim propisima, vršenje nadzora nad realizacijom budžeta Ministarstva,  kontrolu finansijskih transakcija u skladu sa odobrenim budžetom, odlukama, internim aktima i drugim propisima, kontrolu izmirenja obaveza iz budžeta po ekonomskim kodovima, izrada operativnih finansijskih planova Ministarstva, finansijski poslovi vezani za trezorsko poslovanje, usaglašavanje knjigovodstvenog stanja Glavne knjige JRT sa evidencijom i pomoćnim knjigama  Ministarstva, kontrola bruto bilansa Ministarstva, praćenje uplate vlastitih prihoda, podnošenje Poreznoj upravi izvještaja o uplaćenim naknadama, praćenje  stanja duga u javnim zdravstvanim ustanova, implementacija projekata koji se finansiraju iz ino kreditnih sredstava; program javnih investicija, učešće u pripremi izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata na budžet; izradu periodičnih izvještaja i popunjavanje propisanih obrazaca, popis državne pomoći dodijeljene iz budžeta Ministarstva, pripremu  izvještaja, stručnih mišljenja i drugih materijala vezanih za finansijsko poslovanje  javnih zdravstvenih ustanova i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, učešće u izradi propisa, ugovora, odluka i drugih akata; izrada  analiza, informacija i izvještaja iz nadležnosti Odjeljenja, učestvovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja,  koje se odnosi na propise iz nadležnosti Odjeljenja, kao i edukaciju iz oblasti finansija, računovodstva, poreza i doprinosa, planiranja i izrade budžeta, te obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti Ministarstva.