Sektor za strategiju zdravstva, zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje

Sektor za strategiju zdravstva, zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje obavlja poslove koji se odnose na pripremanje, izradu i predlaganje zakonskih, podzakonskih i drugih akata koji obezbjeđuju efikasnije funkcionisanje sistema zdravstva i zdravstvene zaštite kao i strategiju i razvoj zdravstvenog sistema. Mjere unapređenja i poboljšanja zdrastvenog sistema utvrđuju se u cilju praćenja, koordinacije i realizacije vlastitih programskih zadataka utvrđenih na osnovu strategije Svjetske zdrastvene organizacije (WHO) – Zdravlje za sve u 21. stoljeću. U Sektoru ze zdravstvenu zaštitu, zdravstveno osiguranje i strategiju zdravstva vrše se i poslovi osiguranja i ostvarivanja prava iz oblasti zdrastvenog osiguranja. U ovom sektoru vrše se i poslovi sanitarno-inspekcijskog i zdravstveno-inspekcijskog nadzora u okviru prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom.

a.) Odjeljenje za strategiju zdravstva, zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje vrši poslove koji se odnose na utvrđivanje zdravstvene politike i usklađivanje iste sa zakonima i drugim propisima koji obezbjeđuju efikasnije funkcionisanje zdravstva odnosno kojima se definira strategija i razvoj zdravstva na Kantonu. Učestvuje se u pripremi i izradi zakona iz oblasti zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Sprovodi mjere i akcije unapređenja rada i racionalizacije javnih zdravstvenih ustanova, te predlaže preventivne zdravstvene programe u cilju prevencije određenih oboljenja i stanja. Predlaže određene mjere za poboljšanje i unapređenje zdravstvenog stanja određenih rizičnih (vurnerabilnih) skupina stanovništva. Obavlja poslove u vezi stavljanja u promet medicinskih pomagala na malo.

b.) Odjeljenje sanitarne inspekcije vrši poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti sanitarne, higijenske i protiv- epidemijske zaštite ljudi i preduzimanje mjera u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. Preventivno sanitarni nadzor se odnosi prije svega na poduzimanje i sprovođenje mjera i akcija za spriječavanje, unapređenje zaštite zdravlja ljudi, suzbijanje zaraznih bolesti kao i nadzor u domenu proizvodnje i prometa živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe.

c.) Odjeljenje zdravstvene inspekcije vrši poslove nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelatnosti zdravstva, nadzor nad stručnim radom zdravstvenih ustanova kao i stručnim radom zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u obavljanju zdravstvene djelatnosti. Vrši nadzor u vezi načina prijema, liječenja i otpuštanja pacijenata kao i nadzor nad načinom vođenja medicinske dokumentacije i evidencije. Zdravstvena inspekcija prati i proučava stanje u zdravstvenoj zaštiti i poduzima mjere za njegovo unaprijeđenje, pruža pomoć građanima u cilju ostvarivanja njihovih prava iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.