Sektor za plan i analizu resursa u zdravstvu i reformu zdravstvenog sektora

Sektor za plan i analizu resursa u zdravstvu i reformu zdravstvenog sektora obavlja poslove koji se odnose na analiziranje i planiranje resursa u zdravstvu, koji podrazumjeva ljudske i prostorne resurse, kao i resurse u pogledu medicinsko-tehničke opremljenosti sektora zdravstva i predlaže mjere za unaprjeđenje stanja u ovoj oblasti. Sprovodi mjere i akcije unaprjeđenja rada i racionalizacije resursa u zdravstvu. Vrši poslove i zadatke primjene standarda i normativa u zdravstvenoj djelatnosti i inicira njihovu izmjenu saglasno modernim tehnologijama i dostignućima zdravstvenog sektora.
U ovom sektoru vrše se i poslovi reforme zdravstvenog sektora u okviru kojeg treba osigurati uspostavu organiziranja i funkcioniranja zdravstvenih ustanova na principu dosupnosti svakog nivoa zdravstvene zaštite korisnicima zdravstvenih usluga, zasnovanu na racionalnoj i ekonomičnoj podjeli rada, odnosno na principima funkcionalne, stručne i ekonomske povezanosti i međuzavisnosti svakog nivoa i vrste zdravstvene zaštite.

a) Odjeljenje za plan i analizu resursa u zdravstvu vrši poslove i zadatke koji se odnose na generiranje resursa u zdravstvu. Vrši poslove analize ljudskih resursa angažiranih u sektoru zdravstva i s tim u vezi predlaže mjere za unaprjeđenje stanja u ovoj oblasti. U ovom odjeljenju se obavljaju poslovi i zadaci analize i planiranja tehnologije u zdravstvu, primarno usmjerene na medicinsku opremu, ali i fizičku rekonstrukciju i izgradnju zdravstvenih kapaciteta.

b) Odjeljenje za reformu zdravstvenog sektora i implementaciju projekata vrši poslove i zadatke koji se odnose na reformu zdravstva saglasno Strateškom planu razvoja zdravstva u Federaciji BiH u periodu od 2008. do 2018. godine, kao i drugim dokumentima reforme zdravstvenog sektora. U cilju jačanja primarne zdravstvene zaštite vrši poslove i zadatke vezano za njenu reformu i jačanje ovog zdravstvenog sektora, kao i evaluaciju dostignutog stepena razvoja. Obavlja i poslove analize i planiranja drugih nivoa zdravstvene zaštite radi poduzimanja aktivnosti njihovog unaprjeđenja i jačanja.