Sektor za pravne i finansijsko-ekonomske poslove

Sektor za pravne i finansijsko-ekonomske poslove obavlja poslove koji se odnose na: pripremu, predlaganje i provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, obezbjeđenje uslova za upravljanje i rukovođenje kao i poslovanje javnih zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Kanton Sarajevo, vođenje upravnog postupka i rješavanje u prvostepenom i drugostepenom postupku, izradu analiza i praćenje finansijsko-ekonomskog poslovanja zdravstvenih ustanova, pripremu i izradu Budžeta Kantona Sarajevo, pripremanje analiza, izvještaja i informacija iz oblasti zdravstva, učestvovanje u izradi programa rada, izvještaja i drugih materijala, te vrši i druge poslove iz nadležnosti Ministarstva.

a.) Odjeljenje za pravne poslove vrši poslove koji se odnose na: pripremanje zakona i drugih propisa iz oblasti zdravstva, prati provođenje i izvršavanje federalnih , kantonalnih i drugih propisa iz oblasti zdrastva, upravno rješavanje, vršenje upravnog postupka i rješavanje u drugom stepenu u oblasti zdravstva i vođenje upravnog postupka i rješavanje upravnih stvari u provostepenom postupku iz oblasti zdravstva u primjeni federalnih i kantonalnih propisa iz ove oblasti, izradu analiza, informacija, izvještaja i mišljenja iz obasti zdravstva, te vrši i druge stručne poslove iz nadležnosti Ministarstva.

b.) Odjeljenje za finansijsko-ekonomske poslove učestvuje u pripremi, predlaganju i provođenju zakona o budžetu, kao i drugih zakona i propisa iz ove oblasti, učestvuje u izradi budžeta, priprema planove, programe i izvještaje iz ove oblasti, prati realizaciju kapitalnih projekata i grantova naročito projekata izgradnje, sanacije i rekonstrukcije zdravstvenih kapaciteta, te predlaže i provodi mjere za prevazilaženje i unapređenje određenih pitanja iz ove oblasti, daje mišljenje o stručnoj opravdanosti investicija u zdravstvu. Priprema i predlaže mišljenje na finansijski plan prihoda i rashoda Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, te vrši i druge poslove iz nadležnosti Ministarstva.