Propisi

Propisi MZ

Ukupno 241 - 270 od 295
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra, kao i postupku verifikacije zdravstvenih ustanova i laboratorija koje obavljaju transplantacijsku djelatnost 'Službene novine FBiH' PDF icon 21/14,PDF icon 22/16
Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra, kao i primjenjenih tehnologija koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje obavljaju najsloženije oblike specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene djelatnosti na tercijarnom nivou zdravstvene 'Službene novine FBiH' PDF icon 93/13
Pravilnik o uvjetima u pgledu prostora, opreme i kadra za čuvanje i primjenu svih vrsta lijekova koji se upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama 'Službene novine FBiH' 28/18 PDF icon 28/18
Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za osnivanje i organizaciju rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost dijalize 'Službene novine FBiH' PDF icon 89/11,PDF icon 1/18
Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne spreme uposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsku izolaciju iidentifikaciju uzročnika zaraznih bolesti, odnosno ... 'Službene novine FBiH' PDF icon 101/12
Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizičke osobe-obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i de 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/16
Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizičke osobe-obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i de 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/16
Pravilnik o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/17
Pravilnik o uvjetima uvoza lijekova koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 1/03 i 41/04) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo 'Službene novine FBiH' PDF icon 42/11,PDF icon 64/11,PDF icon 82/11
Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku javnog nadmetanja za javne nabavke lijekova („Službene novine FBiH broj 14/07) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/02
Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada hitne medicinske pomoći 'Službene novine FBiH' PDF icon 98/13,PDF icon 82/14,PDF icon 51/17
Pravilnik o zaštiti od jonizirajućih zračenja kod medicinske ekspozicije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/11
Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/09
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/07
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila („Službene novine FBiH“, broj 63/07) 'Službene novine FBiH'
Pravilnik o zdravstvenog savjeta Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 82/15
Pravilnik o zdravstvenom savjetu Federalnog ministarstva zdravstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 10/12
• Pravilnik o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije 'Službene novine FBiH' 61/18 PDF icon 61/18
• Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ustanove koje obavljaju zdravstvene preglede i načinu obavljanja zdravstvenih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja, te drugim pitanjima od značaja za utvrđi 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/18
Standard ili kodeks
Naziv Pravni izvor Prilog
Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 27/14
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/14,PDF icon 47/15
Uputstvo o uspostavi liste čekanja za lijekove sa Liste lijekova Fonda solidarnosti BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/15,PDF icon 23/15
Uputstvo o vrstama i načinu postupanja sa medicinskim otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/04
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Jedinstvena pravila za izradu propisa u institucijama u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 11/05
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teriotiriji Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/07
Metodologija izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i godišnjih izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/08 - I dio,PDF icon 5/08 - II dio,PDF icon 5/08 - III dio,PDF icon 5/08 - IV dio
Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u pogledu djelatnosti centra za mentalno zdravlje u zajednici, centra za fizikalnu rehabilitaciju, specifične preventivno-promotivne zdr 'Službene novine FBiH' PDF icon 104/13