Propisi

Propisi MZ

Ukupno 91 - 120 od 319
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o kriterijima za nominiranje/imenovanje članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kojeg je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/16
Odluka o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/12,PDF icon 12/13
Odluka o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo” 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/04
Odluka o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 3/18,PDF icon 28/19
Odluka o Listi lijekova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Odluka o listi lijekova Kantona Sarajevo 43/18,PDF icon A lista lijekova Kantona Sarajevo 43/18,PDF icon B lista lijekova Kantona Sarajevo,PDF icon Bolnička lista lijekova Kantona Sarajevo 43/18,PDF icon Magistralna lista lijekova Kantona Sarajevo 43/18,PDF icon Terapijski list bolničkog pacijenta 43/18,PDF icon 48/18
Odluka o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 56/13,PDF icon 74/14,PDF icon 94/15 Odluka,PDF icon 94/15,PDF icon 25/17,PDF icon 78/17,PDF icon 6/18,PDF icon 60/18
Odluka o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 56/13,PDF icon 74/14,PDF icon 94/15,PDF icon 25/17,PDF icon 6/18
Odluka o maksimalnim iznosima neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava 'Službene novine FBiH' PDF icon 21/09
Odluka o metodologiji izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/09
Odluka o mreži apoteka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/08
Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava za naknadu za porodiljsko odsustvo u institucijama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 95/10
Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/09,PDF icon 14/09
Odluka o obaveznoj sistemskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/13,PDF icon 23/16,PDF icon 7/17
Odluka o odobravanju sredstava na ime naknade za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom za mjesec maj 2019. godine Interni dokument PDF icon Preuzmi
Odluka o osnivanju Državnog komiteta za radijacijsku i nuklearnu sigurnost 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/11
Odluka o osnivanju Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/04,PDF icon 10/05,PDF icon 31/07
Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/14,PDF icon 1/18
Odluka o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/98,PDF icon 30/07
Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad univerzitetsko-kliničkim bolnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 67/13
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove "Apoteke Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12,PDF icon 33/13 - ispravka
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12,PDF icon 49/13
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Klinički centar Univerziteta u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/13
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/12
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12