Propisi

Primary tabs

Uredba
Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 14/17)
Uredba o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 38/07,PDF icon 29/08,PDF icon 40/14)
Uredba o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanjai usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH'PDF icon 74/12)
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti državne službe koji obavljaju službenici, uvjetima za vršenje tih poslova o ostvarivanju odrđenih prava iz radnih odnosa ('Službene novine FBiH'PDF icon 35/04,PDF icon 3/06)
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadlležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 39/16,PDF icon 10/17)
Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 7/06,PDF icon 17/11,PDF icon 23/15)
Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost drževanih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 52/16)
Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 8/17)
Odluka
Odluka o davanju saglasnosti na Program za kontrolu tuberkuloze u Federaciji Bosne i Hercegovine (NTP) za period 2013.-2017.godina('Službene novine FBiH'PDF icon 96/13)
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 45/13,PDF icon 47/13 - Ispravka,PDF icon 31/16)
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 45/13,PDF icon 47/13 - Ispravka,PDF icon 31/16)
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Apoteke Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 4/14,PDF icon 20/16)
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 40/13,PDF icon 20/16)
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Opća bolnica "Prim dr Abdulah Nakaš"('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 22/14)
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 25/14,PDF icon 12/16)
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 45/13,PDF icon 47/13 - Ispravka,PDF icon 20/16)
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 49/13)
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 45/13,PDF icon 47/13-Ispravka)
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 49/13)
Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 49/13,PDF icon 31/16)
Odluka o dijagnostičko-terapijskim vodičaima('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 26/04,PDF icon 26/05)
Odluka o klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine('Službene novine FBiH'PDF icon 60/14)
Odluka o kriterijima za imenovanje u upravna vijeća u oblasti zdravstva ('Službene novine FBiH'PDF icon 35/04)
Odluka o kriterijima za imenovanje u upravna vijeća u oblasti zdravstva („Službene novine FBiH“, broj 35/04)('Službene novine FBiH')
Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje članova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo')
Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 19/12,PDF icon 12/13,PDF icon 17/15)
Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kojeg je osnivač Kanton Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 13/12)
Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 16/06,PDF icon 12/13)
Odluka o kriterijima za nominiranje/imenovanje članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kojeg je osnivač Kanton Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 52/12,PDF icon 12/13,PDF icon 17/15)
Odluka o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 19/12,PDF icon 12/13)