Propisi

Primary tabs

Odluka
Odluka o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo”('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 28/04)
Odluka o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine('Službene novine FBiH'PDF icon 89/13,PDF icon 74/14,PDF icon 74/14,PDF icon 24/16)
Odluka o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine('Službene novine FBiH'PDF icon 56/13,PDF icon 74/14,PDF icon 94/15 Odluka,PDF icon 94/15,PDF icon 25/17)
Odluka o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH'PDF icon 56/13,PDF icon 74/14,PDF icon 94/15,PDF icon 25/17)
Odluka o maksimalnim iznosima neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava('Službene novine FBiH'PDF icon 21/09)
Odluka o metodologiji izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 23/09)
Odluka o mreži apoteka u Kantonu Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 22/08)
Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava za naknadu za porodiljsko odsustvo u institucijama BiH ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 95/10)
Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe ('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 4/09,PDF icon 14/09)
Odluka o obaveznoj sistemskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 22/13,PDF icon 23/16,PDF icon 7/17)
Odluka o osnivanju Državnog komiteta za radijacijsku i nuklearnu sigurnost('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 17/11)
Odluka o osnivanju Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 21/04,PDF icon 10/05,PDF icon 31/07)
Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavod za alkoholizam('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 24/00,PDF icon 30/07)
Odluka o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 7/98,PDF icon 30/07)
Odluka o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj listi lijekova Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon Odluka 27/16 - preuzmi,PDF icon Prilozi Liste lijekova KS 27/16 - preuzmi,PDF icon 46/16)
Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad univerzitetsko-kliničkim bolnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH'PDF icon 67/13)
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 07/12)
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove "Apoteke Sarajevo"('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 07/12,PDF icon 33/13 - ispravka)
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 07/12,PDF icon 49/13)
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Klinički centar Univerziteta u Sarajevu ('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 20/13)
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš"('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 07/12)
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 07/12)
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 07/12)
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 07/12)
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 7/12)
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 07/12)
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 07/12)
Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 07/12)
Odluka o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 13/04,PDF icon 11/06,PDF icon 16/11)
Odluka o slobodnim lokacijama za osnivanje apoteka za 2016.godinu na području Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 13/16,PDF icon 29/16)