Propisi

Primary tabs

Zakon
Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH'PDF icon 83/09)
Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 88/07)
Zakon o radu('Službene novine FBiH'PDF icon 26/16)
Zakon o sanitarnoj inspekciji (“Službeni list SRBiH”, br. 23/77, 16/82, 13/83 i 15/90)('Službeni list SRBiH')
Zakon o sestrinstvu i primaljstvu ('Službene novine FBiH'PDF icon 43/13)
Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ('Službene novine FBiH'PDF icon 59/05,PDF icon 52/11,PDF icon 6/17)
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 32/01,PDF icon 48/11)
Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 8/06)
Zakon o standardnoj klasifikaciji zanimanja ('Službene novine FBiH'PDF icon 22/04,PDF icon 28/04 - Ispravka)
Zakon o stomatološkoj djelatnosti('Službene novine FBiH'PDF icon 37/12)
Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 16/02,PDF icon 14/03,PDF icon 12/04,PDF icon 18/12,PDF icon 63/08)
Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH'PDF icon 70/08)
Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja ('Službene novine FBiH'PDF icon 75/09)
Zakon o trezoru u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH'PDF icon 19/03)
Zakon o upravljanju otpadom ('Službene novine FBiH'PDF icon 33/03)
Zakon o upravnom postupku('Službene novine FBiH'PDF icon 2/98,PDF icon 48/99)
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 36/14 - Novi prečišćeni tekst,PDF icon 37/14 Ispravka)
Zakon o volontiranju('Službene novine FBiH'PDF icon 110/12)
Zakon o zapošljavanju stranaca('Službene novine FBiH'PDF icon 111/12)
zakon o zaštiti od buke('Službene novine FBiH'PDF icon 110/12)
Zakon o zaštiti od jonizirajućih zračenja i radiacionoj sigurnosti('Službene novine FBiH'PDF icon 15/99)
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama('Službene novine FBiH'PDF icon 37/01,PDF icon 40/02,PDF icon 52/11)
Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti('Službene novine FBiH'PDF icon 29/05)
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94)('Službeni list RBiH')
Zakon o zdravstvenoj zaštiti('Službene novine FBiH'PDF icon 46/10,PDF icon 75/13)
Zakon o zdravstvenom osiguranju('Službene novine FBiH'PDF icon 30/97,PDF icon 7/02,PDF icon 70/08,PDF icon 48/11)
Uredba
Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici ('Službene novine FBiH'PDF icon 69/05,PDF icon 29/06)
Uredba o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz Bužeta Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 33/11,PDF icon 7/12-Ispravka,PDF icon 37/13,PDF icon 16/14,PDF icon 6/17)
Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 36/06)
Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija('Službene novine Kantona Sarajevo'File 36/06,PDF icon 8/12,PDF icon 39/16)