Propisi

Primary tabs

Zakon
Naredba o utvrđivanju referalnih cijena lijekova („Službene novine FBiH“, br. 14/07 i 26/07 – Ispravka)('Službene novine FBiH')
Pravilnik o nomenklaturi, standardima i normativima u zdravstvenoj djelatnosti („Službeni list SR BiH“, broj 10/83)('Službeni list SRBiH')
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila („Službeni list RBiH“, broj 13/07)('Službeni list RBiH')
Zakon o apotekarskoj djelatnosti('Službene novine FBiH'PDF icon 40/10)
Zakon o arhivskoj djelatnosti ('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 50/16)
Zakon o budžetima u Federaciji BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 102/13,PDF icon 9/14-Ispravka,PDF icon 13/14)
Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH'PDF icon 29/03,PDF icon 23/04,PDF icon 39/04,PDF icon 54/04,PDF icon 67/05,PDF icon 8/06,PDF icon 4/12,PDF icon 99/15)
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 31/16)
Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH'PDF icon 86/07)
Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva('Službene novine FBiH'PDF icon 37/12)
Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94)('Službeni list RBiH')
Zakon o hrani('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 50/04)
Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine('Službene novine FBiH'PDF icon 73/14)
Zakon o javnim nabavkama ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 39/14)
Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 49/04,PDF icon 19/05,PDF icon 52/05,PDF icon 94/05,PDF icon 8/06,PDF icon 24/06,PDF icon 70/06,PDF icon 12/09,PDF icon 60/10,PDF icon 47/14)
Zakon o krvi i krvnim sastojcima('Službene novine FBiH'PDF icon 9/10)
Zakon o lijecnistvu('Službene novine FBiH'PDF icon 56/13)
Zakon o lijekovima('Službene novine FBiH'PDF icon 109/12)
Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 58/08)
Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine('Službene novine FBiH'PDF icon 12/03,PDF icon 34/03)
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH'PDF icon 49/05)
Zakon o ograničenoj uporabi duhanskih prerađevina('Službene novine FBiH'PDF icon 6/98,PDF icon 35/98,PDF icon 11/99,PDF icon 50/11)
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 2/12,PDF icon 41/12,PDF icon 8/15,PDF icon 13/17)
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 35/05)
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'PDF icon 6/06,PDF icon 75/06 - Ispravka)
Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 10/16)
Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata('Službene novine FBiH'PDF icon 40/10)
Zakon o prekršajima('Službene novine FBiH'PDF icon 63/14)
Zakon o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i HercegovineU KANTONU SARAJEVO('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 8/11)
Zakon o prometu otrova („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94)('Službeni list RBiH')