Lista organizacija

Pretraga po nazivu
Organizacija Adresa Telefon Fax Web
JAVNA USTANOVA APOTEKE SARAJEVO Aleja Bosne Srebrene bb +387(0)33 722-660 +387(0)33 722-667 http://apoteke-sarajevo.ba
JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO Vrazova 11 +387(0)33 292-500 http://www.judzks.ba
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU Bolnička 25 +387(0)33 443-097 http://www.kcus.ba/
Ministarstvo zdravstva Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1 http://mz.ks.gov.ba
OPĆA BOLNICA "PRIM.DR. ABDULAH NAKAŠ" Silvija Strahimira Kranjćevića 12 +387(0)33 285-100 http://www.obs.ba
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO Nahorevska 248 +387(0)33 206-732 +387(0)33 561-532 http://www.jagomir.ba
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA Bolnička 4a +387(0)33 443-269 http://www.sf.unsa.ba
TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KS Dr. Mustafe Pintola 7 +387(0)33 639-065
ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO Nahorevska 173 +387(0)33 257-750, +387(0)33 257-751 +387(0)33 202-573 http://www.zalcnarc.net/
ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO Kolodvorska 14 +387(0)33 722-334 +387(0)33 655-939 http://hitnaks.ba/
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO Dr.Mustafe Pintola 1 +387(0)33 624-470 http://www.zzjzks.ba
ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO Bulevar Meše Selimovića 2 +387(0)33 656-246 http://www.medicinarada.com.ba/
ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO Patriotske lige 36 +387(0)33 200-183 http://www.sportskamedicina.com.ba/
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU Čekaluša 86 +387(0)33 270-170 +387(0)33 270-100 http://www.ztmfbih.ba
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU Patriotske lige 36 +387(0)33 200-663 +387(0)33 251-871 http://www.zdravljestudenata.ba
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU "ŽTO" Kolodvorska 10 +387(0)33 616-326 +387(0)33 611-419
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUPA KS Alije Isakovica 3 +387(0)33 590 223 https://www.zavodmupaks.ba
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA Josipa Vancaša 1 +387(0)33 560-200 http://www.zzzm.ba/
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO Ložionička 2 +387(0)33 725-203 +387(0)33 725-252 http://kzzosa.ba/