Poziv osiguranim licima za izbor doktora medicine i doktora stomatologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Saglasno članu 64. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97, 7/02 i 70/08), članu 27. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH”, br. 46/10) i članu 6. stav 1. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije BiH”, br. 40/10) osigurano lice ima pravo na slobodan izbor.
Preporučuje se da osigurana lica sa članovima svoje porodice/obitelji, izaberu istog doktora medicine (porodičnog/obiteljskog doktora) i doktora stomatologije iz njima najbliže ambulante, a najmanje za period od godinu dana.

Kako izabrati doktora primarne zdravstvene zaštite
- Izbor je slobodan
- Popunjavanjem Izjave o izboru/promjeni izabranog doktora koju dobivate od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, u vezi čega je potrebno blagovremeno prijaviti eventualnu promjenu adrese prebivališta
- U roku do 30 dana od dana dobivanja obrazaca Izjava
- Prema mjestu prebivališta u najbližoj ambulanti, a u skladu sa teritorijalnom organizacijom zdravstvene zaštite
- Na osnovu ponuđene liste doktora istaknute u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ambulantama J.U. Dom zdravlja Kantona Sarajevo
- Na period od najmanje godinu dana
- Opredjeljuju se osigurana lica starija od 14 godina
- Za maloljetne osobe (14-18 godina) izbor vrši roditelj odnosno staratelj
- Osigurana lica ne snose nikakve troškove izbora

Prednosti izbora doktora porodične/obiteljske medicine i doktora stomatologije
- Efikasnija zdravstvena zaštita
- Veće zadovoljstvo osiguranih lica
- Dugoročna saradnja između izabranog doktora porodične/obiteljske medicine i doktora stomatologije i osiguranih lica omogućava dobro međusobno poznavanje i povjerenje
- Efikasnije provođenje promotivno-preventivnih programa
- Planiranje i koordinacija vaše zdravstvene zaštite sa drugim zdravstvenim službama.