Nadležnosti

IZVOD

Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo
(“Službene novine KS” br. 7/08, 16/08-ispravka).

Član 1.
(Osnivanje kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija)

Ovim Zakonom osnivaju se organi uprave i upravne organizacije Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton), utvrđuje njihov djelokrug i uređuju druga pitanja od značaja za njihovo organizovanje i funkcionisanje.

Član 2.
(Organi koji vrše poslove uprave)

Poslove uprave, stručne i s njima povezane upravne poslove iz okvira nadležnosti Kantona vr{e kantonalna ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije, utvrđene ovim Zakonom.

Član 6.
(Kantonalna ministarstva)

(l) Kantonalna ministarstva su:

a) Ministarstvo pravde i uprave,

b) Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša,

c) Ministarstvo stambene politike,

d) Ministarstvo saobraćaja,

e) Ministarstvo unutrašnjih poslova,

f) Ministarstvo privrede,

g) Ministarstvo finansija,

h) Ministarstvo zdravstva,

i) Ministarstvo obrazovanja i nauke,

j) Ministarstvo kulture i sporta,

k) Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i

l) Ministarstvo za boračka pitanja.

 

Član 14.
(Ministarstvo zdravstva)

Ministarstvo zdravstva vrši upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti zdravstva.

 

Djelatnost Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo bliže je utvrđena Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/97)

 • U skladu sa članom 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Kanton Sarajevo (Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo) ostvaruje svoje zadatke s područja zdravstvene zaštite, tako da:
 • osigurava higijensko-epidemiološku djelatnost, zdravstveni-statistički informacioni sistem, hitnu medicinsku pomoć, te djelatnost socijalne medicine na svojem području,
 • osigurava ostvarivanje prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja saglasno Zakonu o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije“ br. 30/97, 7/02 i 70/08),
 • osigurava zdravstvenu zaštitu pripadnika kantonalne policije iznad nivoa prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa zakonom,
 • osigurava sredstva za izgradnju i opremanje, te osnivanje zdravstvenih ustanova za provođenje primarne i specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite, te
 • osigurava mrtvozorničku službu.

U skladu sa članom 18. a u vezi sa članom 16. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, donosi plan i program provođenja mjera zdravstvene zaštite koje se odnose na:

 • otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja, odnosno sprečavanje i suzbijanje bolesti i povreda te njihovih posljedica,
 • liječenje i rehabilitacija oboljelih, tjelesno i duševno oštećenih i povrijeđenih osoba,
 • mjere posebnog zdravstvenog nadzora nad stanovnicima starijim od 65 godina života,
 • osiguravanje cjelovitost (preventivne, kurativnei, rehabilitacijske) zdravstvene zaštite djece i omladine, te zaštite žena u vezi s planiranjem porodice, trudnoćom, porođajem i materinstvom,
 • snabdijevanje lijekovima i drugim medicinskim sredstvima za zdravstvenu zaštitu, te pregled umrlih.

U skladu sa članom 44. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo vrši ocjenu ispunjenosti uvjeta za rad javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Skupština Kantona Sarajevo, o čemu donosi rješenje.

U skladu sa članom 50. stav 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo tj. Ministar predlaže Vladi Kantona Sarajevo imenovanje članova upravnog odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Skupština Kantona Sarajevo.

U skladu sa članom 34. stav 2. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“ br. 6/92, 8/93 i 13/94), Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo tj. Ministar predlaže Vladi Kantona Sarajevo imenovanje članova nadzornog odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Skupština Kantona Sarajevo.

U skladu sa članom 96. stav 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo propisuje početak, završetak i raspored radnog vremena za javne zdravstvene ustanove čiji je osnivač Skupština Kantona Sarajevo.

U skladu sa članom 106. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo vodi prvostepeni upravni postupak koji se odnosi na organiziranje polaganja stručnih ispita zdravstvenih radnika sa stečenom srednjom odnosno višom školskom spremom.

U skladu sa članom 118. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo vodi prvostepeni upravni postupak koji se odnosi na ocjenu ispunjenosti uvjeta za rad privatnih zdravstvenih ustanova, ordinacija, apoteka i laboratorija, te u skladu s tim izdaje rješenja kojim im odobrava rad.

U cilju obavljanja utvrđene djelatnosti , Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo donosi provedbene propise za čije donošenje je ovlašten važećim zakonskim propisima iz oblasti zdravstva.