Kontakti

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

MINISTAR
prof.dr.Haris VRANIĆ
Telefon: +387(0)33 562-104
Fax: +387(0)33 562-243

SEKRETAR MINISTARSTVA
Amra ISIĆ dipl. iure
Telefon: +387(0)33 562-105

ODJELJENJE ZA JAVNE NABAKVE

Šef Odjeljenja
Sabina TUFO, dipl. ecc.
Telefon: +387(0)33 562-106

SEKTOR ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: +387 33 562-106

POMOĆNIK MINISTRA
Telefon: +387(0)33 562-106

SEKTOR ZA FARMACIJU
Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

POMOĆNIK MINISTRA
Prim.mr.ph Edina Stević, spec.
Telefon: +387(0)33 562-244

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I POSLOVE EVIDENCIJA-DOKUMENTACIJE U OBLASTI ZDRAVSTVA
Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

POMOĆNIK MINISTRA
Alen KATOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-151

Šef Odjeljenja za pravne poslove
Ivona ISLAMAGIĆ
Telefon: +387 33 562-151

Odjeljenje za poslove evidencija - dokumentacije u oblasti zdravstva
Telefon: +387(0)33 562-229

SEKTOR ZA FINANSIJSKO-EKONOMSKE POSLOVE I JAVNE NABAVKE
Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

POMOĆNIK MINISTRA
Telefon: +387(0)33 562-153

Šef Odjeljenja za finansijsko-ekonomske poslove
Amela FERHATOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-153