Kontakti

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

MINISTRICA
Zilha ADEMAJ
Telefon: +387(0)33 562-104

SEKTOR ZA STRATEGIJU ZDRAVSTVA, ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

POMOĆNIK MINISTRA
Alma KADIĆ, spec. epidemiolog
Telefon: +387(0)33 562-106

SEKTOR ZA FARMACIJU
Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

POMOĆNIK MINISTRA
Edina STEVIĆ, prim. mr. ph
Telefon: +387(0)33 562-106

ODJELJENJE ZA PRAVNE POSLOVE
Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

Šef Odjeljenja
Suada JUSIĆ, dipl. pravnik
Telefon: +387(0)33 562-153, +387(0)33 562-271

ODJELJENJE ZA FINANSIJSKO-EKONOMSKE POSLOVE
Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

Šef Odjeljenja
Fadila AGIĆ, dipl ecc.
Telefon: +387(0)33 562-106, +387(0)33 562-244