Obavještenje za nabavku uređaja za digitalizaciju uzoraka ( patologija, citologija), radnih stanica i pratećeg softverskog paketa za JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS