Obavještenje o nabavci sterilizatora za potrebe JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS