Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku sterilizatora za potrebe JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo